Miljöstudenter från Chalmers och Göteborgs universitet har under våren jobbat fram ett antal olika scenarier för hur Majorna kan se ut om 30 år. ”Gårdsgator är ett förslag, ett annat förslag som sticker ut hakan ordentligt är att man i framtiden ställer krav på att alla som bor i Majorna ska vara med i ett bilkooperativ”, berättar forskaren Martin Linde-Rahr som lett fallstudien.

I början av det tio veckor långa arbetet gick studenterna ut med en enkät till 500 boende varav 240 svarade. I enkäten fanns bland annat frågan om vilka ytor i området som de boende tycker är viktiga, både i dag och i framtiden.

– Det är givetvis innergårdarna men också närbutikerna som spelar en viktig roll, som platser där man vistas ofta och där man också har återkommande kontakt med människor, berättar Martin Linde-Rahr vid institutionen för nationalekonomi med statistik vid Göteborgs universitet.

Förslag på lyxsanering inte populärt

95 procent av dem som svarat på enkäten vill ha kvar landshövdingehusen som de är idag.

– En av varianterna är att göra energibesparingar och materialåtervinning inuti husen. Det förslaget blev det mest populära i enkäten men sparar bara drygt 30 procent energi. Kulturvärdet på husen är dock så stort att det överväger tycker de som svarat, berättar Martin Linde-Rahr.

Ett annat av framtidsscenarierna är att lägga på en 40 centimeter tjock isolering på landshövdingehusen och byta till mörka fönster för att ta vara på värmen och låta husen värmas av hushållsapparater och människorna som bor i dem.

En lyxsaneringsvariant är att riva en tredjedel av landshövdingehusen och ersätta dem med nya bostadshus.

Snart färdigutbildade

– Det förslaget blev inte så jättepopulärt, men vår uppgift är inte att bli populära utan att visa på vilka möjligheter som finns och poängtera dem utan att lägga några värderingar. Vi tar fram några möjliga scenarier för att visa på vilka vägar man kan gå och vad som är mest önskvärt bland dem som bor i området, säger Martin Linde-Rahr.

Fallstudien i Majorna har det långa namnet ”Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål” och ingår i en kurs för studenter som är i slutet på sin utbildning vid Chalmers, Handelshögskolan och universitetets samhälls- och naturvetenskapliga fakulteter.

Studenterna har tittat på tre områden – hur man kan tänka sig boendet i Majorna om 30 år, trafiksituationen och hur marken på sydvästra älvstranden mellan Fiskhamnen och Röda sten kan användas i framtiden.

Utställning på Dalheimers hus

– Tanken är att studenterna går in med sin kunskap och tittar på alla delar av samhället i ett framtidsperspektiv för det tycker vi att vi har kompetens för, säger Ulf P. Andersson, som är koordinator för fallstudien vid Göteborgs miljövetenskapliga centrum GMV.

Detta är den tredje fallstudien som GMV genomför. Studenter har tidigare gjort liknande arbeten på Styrsö och i Lundby.

– Vi tittar också på om de här lösningarna är hållbara. Om man ser till exempelvis boendesituationen så är de sociala och ekonomiska perspektiven minst lika viktiga som det ekologiska med materialval och sådant. Vi tittar på hållbarhet utifrån alla tre perspektiven för en hållbar utveckling i sin helhet, berättar Ulf P. Andersson.

Under arbetet har studenterna haft ett kontor på Slottskogsgatan 24. Boende, stadsdelspolitiker, representanter från bostadsbolagen och tjänstemän från bland annat stadsbyggnadskontoret har suttit med i en särskild referensgrupp.

Hela studien redovisas i en utställning på Dalheimers hus på onsdag eftermiddag med början klockan fyra.