Göteborgs årliga miljörapport visar att stadens miljö i flera avseenden långsamt förbättras, men att mycket jobb återstår. Inte minst inom trafiken, som bidrar till försämrad miljö ur många aspekter.

Miljörapporten för 2005 granskar som vanligt situationen i Göteborg utifrån 15 av de miljökvalitetsmål som finns på nationell nivå (det 16:e målet, ”storslagen fjällmiljö”, ingår inte i Göteborgs rapport).

Mönstret från de senaste årens studier känns igen: långsamma förbättringar av miljön ur flera aspekter, men trafiken kvarstår som det stora problemet.

Miljöbilseffekten ”äts upp”

Precis som tidigare år gör den ständiga totala ökningen av trafiken att fördelarna med allt fler bränslesnåla bilar äts upp, vilket gör att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid fortfarande överskrids och att partikelhalterna är fortsatt höga.

– Visst kan man säga att trafiken är problemet, men egentligen är det ju våra vanor som spökar, säger Ann-Marie Ramnerö, avdelningschef på plan- och trafikavdelningen.

– Vi reser mycket själva och alla varor vi konsumerar transporteras långa vägar. I slutändan hänger det på det totala antalet liter bensin vi tankar. Men om var och en gör vad den kan genom att till exempel cykla, åka kollektivt eller samåka så är mycket vunnet, säger Ann-Marie Ramnerö.

Konkurrenskraftig kollektivtrafik

För att underlätta för den enskilde att ta dessa beslut krävs det att kommunen och andra intressenter ständigt arbetar för att utforma stadsmiljön så att det blir naturligt att förflytta sig på ett hållbart sätt.

– Kollektivtrafiken måste få bättre konkurrenskraft, med tätare avgångar, snabbare byten och bättre komfort, och parkeringsavgifterna är naturligtvis också en faktor som avgör valet att ta bilen eller bussen, säger Ann-Marie Ramnerö.

Gamla och nya gifter

Som gammal industristad lider Göteborg också av gamla gifter lagrade i marken, men även dagens livsstil och konsumtionsmönster bidrar till att gifter sprids.

– Vi köper väldigt många olika kemiska produkter, men vi vet inte alltid vad det är vi släpper ut när vi tvättar, målar och städar, säger Ann-Marie Ramnerö.

Miljörapport 2005 kommer nu att ligga till grund för arbetet med att ta fram lokala tillståndsmål, alltså vilka nivåer av till exempel olika miljöpåverkande ämnen som är acceptabla.

Fyra mål anses svårast att nå och blir därför prioriterade i det framtida arbetet: Begränsad klimatpåverkan, frisk luft, giftfri miljö samt god bebyggd miljö.

5B86_2.jpg