Ny rapport har lett till förändringar. 2017 inventerades 28 av kemisalarna i Göteborgs högstadieskolor för att kartlägga brister och framtida åtgärder. En ny rapport visar att det finns vissa brister som innebär onödiga risker för både anställda, elever och miljön.

Under 2017 har kemisalarna i 28 av stadens högstadieskolor inventerats av en kemikonsult via projektet Ansvarsfull kemikalieanvändning. Syftet med inventeringarna var att ta reda på hur stadens högstadieskolor uppfyller gällande miljö- och arbetsmiljölagstiftning kopplat till skolämnet kemi.

– Vi ser att vi har vissa brister i våra skolor, som vi måste ta tag i. Rapporten och inventeringarna är bra hjälp för att få en bra arbetsmiljö för alla våra elever och lärare i staden, säger Marie Sköld, områdeschef för skola i stadsdelen Västra Hisingen.

Brister innebär onödiga risker
Fjolårets inventeringar är en fortsättning på de inventeringar som genomfördes mellan 2014 och 2016 i utvalda skolor i samtliga stadsdelar och sedan 2014 har nu alla kommunala högstadieskolors kemisalar inventerats utifrån kemikaliesäkerhet.

Resultatet visade att det genomgående finns vissa brister som innebär onödiga risker för både anställda, elever och miljön. Exempel på brister är bristfällig förvaring av kemikalier och att instruktioner och rutiner ofta har saknats.

– En del skolor har sin verksamhet i gamla lokaler eller lokaler med platsbrist. Det är inte konstigt att det gömmer sig en del kemikaliebovar. Kemilärarna behöver få mandat och tid för att jobba med rutiner och arbetsmiljö, säger Veronica Berntsson, utvecklingsledare miljö vid stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen.

Marie Sköld håller med.

– Nu är det viktigt att alla skolor följer upp detta, framförallt så att det blir en ansvarsfördelning där det ska finnas en person som institutionsansvarig och har avsatt tid för att arbeta med de här frågorna, säger Marie Sköld.

Måste arbeta systematiskt
Genom projektet Ansvarsfull kemikalieanvändning kommer alla kemilärare att erbjudas utbildning i säkerhet och riskbedömning. Alla skolor har nu fått listor över de kemikalier som har påträffats och en anpassad åtgärdsplan med förslag på vad som behöver göras för att lösa problemen.

Områdescheferna för skola i staden har gemensamt beslutat att samtliga skolor ska ha lämnat alla utfasningsämnen för destruktion före 1 juli i år.

– För att uppfylla vårt lokala miljömål om en giftfri miljö är det viktigt att Göteborgs Stads verksamheter visar vägen. Skolorna måste arbeta systematiskt för att minska användningen av farliga kemikalier. De åtgärdsplaner som varje skola har fått är en viktig del för att nå målen, säger Björn Pihlquist, projektledare för Ansvarsfull kemikalieanvändning.

461C.jpg