Dålig luft, buller och gifter. När Göteborgs miljörapport för första gången följer upp alla de tolv lokala miljömålen framträder en stad med stora utmaningar: dålig luft, besvärande buller och förorenad mark. Samtidigt visar göteborgarna ett allt större intresse för att vistas i naturen.

I 2011 års miljörapport följs för första gången alla de tolv lokala miljömålen upp. Även God bebyggd miljö. Alla målen är nu antagna och kommer i fortsättningen att följas upp varje år.

Även om kraftsamlingen i stadens miljöarbete är ambitiös, har Göteborg svåra problem att brottas med. Och miljöförvaltningen menar, precis som tidigare, att målsättningarna för klimat, luft, hav och gifter är extra svåra att nå.

Buller – svårt miljöproblem
För att nå målet om God Bebyggd miljö kommer det att krävas kraftfulla insatser på många plan. Resandet med kollektivtrafik måste till exempel öka ytterligare, och fler måste välja att cykla eller gå.

– Dessutom behöver vi minska bullret från vägtrafiken. Just bullret är ett av de mest svårlösta miljöproblemen i Göteborg, säger Mikael Hagberg på miljöförvaltningen.

Koldioxidutsläppen minskade visserligen under 2011 till följd av en mildare vinter än föregående år, men för att nå resultat på lång sikt krävs en övergång till energisnåla och fossilfria lösningar.

Att giftiga bottenfärger påverkar djurlivet på havsbottnen negativt är känt och det har också gjorts värdefulla insatser för att komma till rätta med problemet.

– Men det räcker inte. Det är viktigt att båtägarna väljer en bra bottenfärg, och dessutom samlar upp färgresterna efter sig när de skrapat sin båt om våren, säger Mikael Hagberg.

Positiva tendenser
I miljörapporten berättas det också om positiva tendenser: kollektivtrafiken visade den största årliga ökningen sedan 1960-talet och andelen bilar med dubbdäck är den lägsta sedan mätningarna började. Och inte minst viktigt – göteborgarna visar tydligt att de uppskattar att vistas i skog och mark och att vara på eller nära vattnet. Det visar miljörapportens besöksstatistik.

I år satsar staden bland annat också på att erbjuda en karttjänst till stöd för dem som vill studera djur och växter. Inför badsäsongen har det också gjorts insatser på en rad badplatser. Bland annat har tillgängligheten förbättrats i Sillvik och en snorklingsled anlagts vid Stora Amundön.