Gammal soptipp innehåller farliga ämnen. I 40 år fick Brudaremossens soptipp ta emot göteborgarnas avfall. I år är det lika många år sedan den slutade att användas - men fortfarande förorenas regnvattnet. Nu bygger Göteborgs Stad en ny anläggning för lakvattenrening vid Brudaremossen.

Brudaremossens soptipp avvecklades 1978 och täcktes med schaktmassor och lera. Den gamla soptippen skapar dock så kallat lakvatten, förorenat regnvatten. I dag renas det bara till viss del och därför ska en ny anläggning för lakvattenrening byggas.

‒ Lakvattnet innehåller olika organiska ämnen som är farliga, bland annat PCB, säger Elisabet Porse, från förvaltningen Kretslopp och vatten.

I nuläget renas lakvattnet endast från vissa partiklar och oljas avskiljs. Därefter leds till det till avloppsreningsverket Ryaverket där ytterligare rening sker innan vattnet släpps ut i havet. Men avloppsreningsverk är byggda för att ta bort övergödande ämnen som kväve och fosfor, inte skadliga kemikalier.

‒ Den nya anläggningen kommer att ha flera olika vattenreningsprocesser, bland annat kemisk fällning samt rening via sand- och kolfilter för att ta bort de miljöfarliga ämnena, säger Stig Hård, projektledare.

Inte bara gifter
Slammet som avskiljs på Ryaverket innehåller också näringsämnen som behövs i jordbruket. Men det måste uppfylla vissa krav och gränsvärden enligt certifieringen Revaq. Ett av kraven är att lakvatten renas lokalt. Med den nya anläggningen kommer man kunna uppfylla det kravet.

Bygget av reningsanläggningen är påbörjad och den planeras att vara i drift i början av 2020.