Nu beskärs Vasagatans allé. De 13 lindar som den 3-4 april fälldes i Vasagatans allé var verkligen i så dåligt skick som tidigare granskningar visat. Samtidigt som en rapport om de fällda trädens status presenterades inleddes på måndagen arbetet med att beskära de träd som står kvar.

Lindarna längs Vasagatans allé har tvingats stå ut med mycket under sina cirka hundra år i centrala Göteborg. Omfattande och återkommande grävarbeten har emellanåt skadat trädens rotsystem, men huvudskälet till att ett antal lindar nyligen bedömdes vara såkallade ”riskträd” är att de för länge sedan beskurits på ett felaktigt sätt.

”Diskussionen stundtals rätt onyanserad”
– Man gjorde nog vad man trodde var rätt med den tidens kunskap, men nu vet vi bättre, säger Jakob Andreasson som är verksamhetschef på park- och naturförvaltningen.

Sedan trädexperter granskat lindarnas status och konstaterat att flera av dem var i så dåligt skick att de utgjorde en fara, uttryckte en del göteborgare stor besvikelse. Några gjorde till och med gällande att träden inte alls var i så dåligt skick som det påstods.

– I grunden tycker vi ju att det är positivt med göteborgarnas engagemang, men den här gången var diskussionen stundtals rätt onyanserad, säger Jakob Andreasson.

Om de av svamp och röta angripna träden hade fått stå kvar bedömdes risken vara stor att tunga grenar skulle kunna falla ner på förbipasserande.

Uppdaterad trädpolicy blir klar nästa år
Från början pekades 14 träd ut som så svårt angripna att de borde fällas. Ett av dem, nära Pressbyrån vid Valand, ansågs trots allt kunna räddas. Därför var det 13 träd som fälldes den 3-4 april.

I fortsättningen kommer park- och naturförvaltningen att utföra besiktningar och underhållsbeskärningar av Vasagatans träd vartannat år istället för som tidigare vart tredje år.

En mer långsiktig plan för Vasagatans lindar är under arbete och en uppdaterad trädpolicy väntas bli klar under nästa år.

– I det arbetet välkomnar vi allmänhetens synpunkter. Vi ska ju inte bara tänka på 400-årsjubileet 2012, utan också 500-årsjubileet om ytterligare ett sekel, säger Jakob Andreasson.

De 13 lindar som fällts kommer inte att ersättas förrän den nya planen och policyn är klar. Tidigast hösten 2015 planteras nya träd.

1AD0.jpg

Park- och naturförvaltningens kontroll av träd nr 339 bekräftar besiktningsrapporten. Foto: Park- och naturförvaltningen

400A.jpg

De röda prickarna och siffrorna visar de 13 träd som nu tagits ner. I rapporten nedan visas bedömningarna för varje enskilt träd.