Göteborgarna kommer märka arbetet. Göteborg har en ny grönplan. Den visar hur Göteborgs Stad ska planera, bygga och förvalta för att bevara och stärka den biologiska mångfalden och vara en hållbar stad. För göteborgarnas del innebär det till exempel att det byggs nya parker i staden.

Johan Rehngen, stadsträdgårdsmästare.

Park- och naturnämnden i Göteborgs Stad antog den nya grönplanen under måndagen.

– Bevarande och utveckling av grönskan i staden är avgörande för att Göteborg ska vara en hållbar och attraktiv stad som kan hantera effekterna av ett förändrat klimat. För det krävs ett helhetstänk och en gemensam målsättning genom stadsutvecklingens samtliga skeden, från planering till förvaltning, säger AnnaSara Perslow, ordförande i park- och naturnämnden.

Parker och trädarter

De gröna kvaliteterna är viktigare än någonsin i en stad med omfattande stadsutveckling och göteborgarna kommer att märka av arbetet.

-Vi bygger många nya parker runtom i staden. Vi arbetar också med att plantera en större variation av olika trädarter för att hantera effekterna av ett förändrat klimat i Göteborg framöver, säger Johan Rehngren, Göteborgs stadsträdgårdsmästare.

Ekologiskt och socialt mål

Det finns tre mål i grönplanen. Ett ekologiskt genom att växt- och djurlivet gynnas när grönstrukturen utvecklas och stärks. Ett socialt genom människor har nära till parker, naturområden och gröna stadsrum.

– Göteborgs parker, naturområden och stadsrum är några av stadens viktigaste mötesplatser. De behöver finnas över hela staden, vara tillräckligt stora och varierade samt finnas tillräckligt nära människor. De offentliga platserna i staden är viktiga för en jämlik stad, de är gratis att använda och alla är välkomna, säger Johan Rehngren.

Ekonomiskt mål

Det finns också ett ekonomiskt mål. Johan Rehngren berättar att ekosystemtjänster bidrar rent ekonomiskt till staden genom att träd och parker har en positiv påverkan på människors hälsa. De gröna miljöerna har också många funktioner och hjälper till att hantera klimateffekterna.

– Gröna lösningar kostar mindre och håller längre än dyra tekniska lösningar, de ökar dessutom i värde över tid och bidrar till en mer attraktiv och hållbar stad, säger Johan Rehngren.

Park- och naturnämnden fick i uppdrag av kommunfullmäktige att uppdatera stadens grönstrategi. Göteborgs nya grönplan utgår bland annat från målen och inriktningarna i Göteborgs nya översiktsplan, Göteborgs Stads program för en jämlik stad och Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.