"Vi måste ha mer samarbete". Skyfall kan få stora konsekvenser för samhället och i takt med klimatförändringarna spås skyfallen bli fler. Sju av Göteborgs Stads förvaltningar har nu skrivit under en överenskommelse om skyfall för att skydda Göteborg.

Det har tidigare varit oklart vem som har ansvaret för olika delar av skyfallsarbetet i Göteborgs Stad. Dit hör till exempel planering, skötsel och kartläggning.

– I och med överenskommelsen blir detta nu mer tydligt, liksom hur skyfallsanläggningar ska finansieras. Det kan bland annat handla om anläggning av underjordiska magasin, dammar, vallar och diken, säger Jesper Person, skyfallsspecialist på förvaltningen kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.

Behövs nytt system

Skyfall kan göra att till exempel avloppsvatten svämmar över gator, att källare fylls med vatten och att samhällsviktiga funktioner slås ut. Vanliga avloppssystem i en stad klarar normala regn, men är inte anpassade för skyfall.

– För extrema regn behövs ett nytt övergripande system över hela staden, säger Jesper Person.

Nödvändigt med samarbete

Dagens lagstiftning reglerar bara kommunens möjligheter att säkra ny bebyggelse från skyfall, vilket är ett problem. Fastighetsägaren ansvaret för bebyggelse som redan finns.

– Samtidigt är det vi på kretslopp och vatten som har helhetssynen, vet var vattnet tar vägen och hur skyfallsanläggningar ser ut. Vi måste ha mer samarbete inom kommunen och med aktörer utanför, säger Jesper Person.

Skyfallsöverenskommelsen har skrivits under av Kretslopp och vatten, park- och naturförvaltningen, fastighetskontoret, trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen och lokalförvaltningen.