Göteborgsregionens stora reningsverk på Hisingen, Ryaverket, invigde på torsdagen ett nytt reningssteg, som kommer att minska utsläppen till havet med 10-15 ton per år av det övergödande ämnet fosfor.

4896.jpg
Det nya reningssteget – kemisk direktfällning – är ett slags ”turbosteg” och kommer bara att användas då Ryaverket tvingas ta emot mycket stora mängder vatten, till exempel vid kraftiga regn eller snösmältning.

I såna lägen har Ryaverket tvingats ”brädda” ut vatten till havet redan efter försedimenteringsbassängerna, innan vattnet passerat den kemiska och biologiska reningen. Följden har varit att fosforhaltigt vatten nått ut i havet.

Den nya reningen innebär att Ryaverkets kapaciet vid höga flöden höjs med 40 procent vad gäller fosfor.

Samtidigt tar Ryaverket i bruk ett nytt sandfång och ett fingaller, som gör att det så kallade renset – bomullspinnar, tamponger och portionssnus – fastnar där.

Skräpet kan sedan eldas och bli energi.

– ”Renset” är allt skräp som egentligen ska slängas i papperskorgen och som vi gör allt för att inte få hit. Tack vare fingallren och efterbehandling kan vi nu skicka renset till Sävenäs avfallskraftvärmeverk, där det eldas upp, berättar Ulrika Wahlström, informatör vid Ryaverket.

Den totala kostnaden för investeringen ligger på 66 miljoner kronor. Det anses billigt, jämfört med andra alternativ. Och det har inte tagit nya, stora markytor i anspråk.

Ett av utbyggnadsalternativen utgjorde ett hot mot Rya skog. Det hotet är nu avvärjt.

2D24_2.jpg– Alternativet hade varit att bygga ut hela verket. I stället har vi byggt ”ett litet reningsverk inom reningsverket”, som vi bara behöver köra när det behövs och som vi kan få igång mycket snabbt, säger Ulrika Wahlström och berättar hur det går till:

– Vid höga flöden avsätts upp till hälften av försedimenteringsbassängerna till den här kemiska direktfällningen. Vi tillsätter fällningskemikalier – polyaluminiumklorid – som får fosforn att sjunka till botten och kan sedan avskiljas som slam.

Invigningen på torsdagen förrättades av länsöverdirektör Göran Bengtsson.

7BF8.jpg
Fingallrena fångar upp allt mindre skräp som människor tyvärr spolar ner på toaletten. Foto: Ulrika Wahlström