Det nya gaskraftvärmeverket i Ryahamnen ska stå för närmare 30 procent av Göteborgarnas elbehov. Det är en kraftig förbättring från dagens nivå på bara fem procent. Den miljövänligare gasdriften väntas minska de globala utsläppen av koldioxid med 600.000 ton per år.

Göteborgarna gör av med 4.500 gigawattimmar el varje år. Av dessa produceras bara fem procent i Göteborg. Det är lite jämfört med övriga landet och skulle till exempel inte räcka för att klara samhällsviktiga funktioner vid ett krisläge.

– I och med att det nya gaskraftvärmeverket tas i bruk bygger Göteborg ifatt sin egen elförsörjning. Både Stockholm och Malmö har betydligt fler kraftvärmeverk. Det har också många andra stora städer, som Örebro, Linköping och Norrköping, säger projektledare Ola Nordgren på Göteborg Energi.

Både el och värme

Förutom elproduktion kommer det nya verket att stå för en stor del av Göteborgarnas fjärrvärme.

Produktionen av fjärrvärme kommer att ge en fjärdedel av stadens förbrukning, närmare 1.200 gigawattimmar värme per år vilket motsvarar 60.000 villor eller 100.000 lägenheter.

En del av fjärrvärmeproduktionen i Rosenlundverket, Sävenäs och några andra mindre fjärrvärmeverk kommer att flyttas över till den nya anläggningen i Rya.

Kraftvärmeverket i Ryahamnen blir ett gaskombikraftvärmeverk som ska eldas med naturgas från Nordsjön. Och den kommer att räcka länge enligt Ola Nordgren.

– I dag kommer gasen från Danmark via naturgasledningen, men det byggs nya ledningar och nät hela tiden, bland annat från Tyskland. Eldning med biogas är också en framtida möjlighet.

Minskade utsläpp i Europa

Ökad självförsörjning innebär minskad import av framförallt miljöbelastande kolkondenskraft från Europa.

– Vi handlar idag el från Danmark, Tyskland, Polen och Finland. Den importen kommer att minska betydligt. Och ge en nettominskning av koldioxidutsläppen globalt sett, säger Ola Nordgren.

Enligt beräkningarna kommer koldioxidutsläppen i Göteborg att öka med cirka 500.000 ton per år, men dessa ersätter samtidigt koldioxidutsläpp i Europa på 1,1 miljoner ton. Det ger alltså en global nettominskning på 600.000 ton.

Kväveoxidutsläppen från den nya anläggningen beräknas bli 250 ton per år. Detta kan jämföras med de 10.000 ton kväveoxid som industri, bilar och oljepannor släpper ut i Göteborg varje år. Göteborg Energi kommer att stå för 400 ton av dessa när Ryakraftverket tagits i drift.

Lågsvavlig olja som reservbränsle

Om det skulle behövas kan det nya gaskraftvärmeverket också eldas med så kallad lättolja, lågsvavlig eldningsolja. Oljeeldning skulle vara en nödåtgärd, men Ola Nordgren tror inte att det blir aktuellt.

– Naturgasdriften har fungerat problemfritt på våra andra anläggningar sedan 1988.

Elpriset i sig kommer inte att påverkas av det nya kraftvärmeverket då elen kommer att prissättas på den nordiska elmarknaden Nord Pool så som redan sker idag.