Göteborgs kust och hav ska år 2021 ha goda förutsättningar för rik biologisk mångfald och god tillgänglighet för rekreation. Det övergripande målet för Göteborgs havsmiljö har nu lagts fast av kommunstyrelsen, som vill se ett hav i ekologisk balans och en levande kust och skärgård.

Kommunstyrelsen klubbade på onsdagen det elfte av stadens totalt 12 miljökvalitetsmål. Innan året är slut ska alla målen vara fastlagda.

55 procent hav

Göteborg är beroende av havet – på gott och ont. Faktum är att staden består av mer vatten än land. Hela 55 procent av kommunens yta utgörs av hav.

Många av de marina miljöer som finns här är mycket värdefulla. Om de förvaltas rätt bör de kunna bidra till att stärka Västerhavets biologiska mångfald och produktionsförmåga, skriver stadskansliet.

Barnkammare för torsk och rödspätta

Göteborgs kust har gott om öar och skär och här finns många grunda, biologiskt högproduktiva områden som ibland kallas ”fiskens barnkammare”. Stora delar av Skagerraks bestånd av rödspätta och torsk växer upp i sådana områden.

Hotet mot de miljöerna kommer bland annat från den internationella sjöfartens utsläpp och från lokala småbåtshamnar.

”I Göteborg ska inte påverkan från sjöfart ge bestående negativa effekter hos växt- och djurlivet” lyder ett av delmålen som ska vara uppnått 2021.

– Ja, det är ett ambitiöst mål, men vi ville sätta ribban högt, säger Jenny Toth, miljöutredare på Miljöförvaltningen.

– Det kommer inte att bli lätt. Vi kan ju inte påverka hur internationella rederier beter sig ute till havs. Däremot kan vi påverka miljöeffekterna från småbåtar och hamnar, ett nog så stort lokalt problem, eftersom Göteborg har så många fritidsbåtar, säger Jenny Toth.

15 procent ska bli skyddsvärda marina områden

Om den internationella sjöfarten utgör den största utmaningen för Göteborgs havsmiljömål, så är kanske den enklaste uppgiften att eteblera skydd åt lokala marina områden.

– Det kan vi ju faktiskt styra över själva, säger Jenny Toth.

Det målet formuleras så här: ”Senast år 2015 ska ett representativt nätverk av skyddsvärda marina områden omfattande minst 15 procent av Göteborg kommuns marina area ha ett långsiktigt skydd.”

Det tredje delmålet handlar om att Göteborgs kust och skärgård ska vara tillgänglig med ett varierat och miljöanpassat kultur-, natur- och rekreationsutbud. Det fjärde delmålet berör nedskräpningen i havet som har sitt ursprung från Göteborg

Exakt hur det ska gå till att uppnå målen tas inte upp här. Men man skissar en rad indikatorer för att följa upp hur arbetet går. Några exempel:

• Antal registrerade oljeutlsläpp och mängd sanerad olja
• Andelen alkylatbensin av sålt bränsle från pump på sjömackar.
• Antal kända miljöfarliga vrak i kommunen som sanerats.
• Halten TBT (från de numera förbjudna tennfärgerna) i sediment och nätsnäcka nära Göteborgs Hamn.
• Andel småbåtshamnar och varv med spolplatta och reningsanläggning.
• Andel anlöpande fartyg med godkänt system för hantering av barlastvatten.
• Andelen av Göteborgs grundskoleelever som tagit del av pedagogisk lektion om havet på Sjöfartsmuseet, Naturhistoriska museet eller Universeum.
• Mängden skräp i Göteborg i kategorierna plast och cigarettfimpar per tio kvadratmeter enligt de skräpstudier som genomförs enligt Statistiska centralbyråns metod.

Ny myndighet gynnar havsfrågorna

Regeringen har inrättat ett havsmiljöinstitut i Göteborg, som ska bistå myndigheter med vetenskaplig kompetens i havsmiljöfrågor. Institutet har varit igång sedan den 1 januari i år och chef är Åke Hagström, professor i marinbiologi. Och nyligen blev det klart att Göteborg även får den nya myndighet som ska ansvara för miljön i hav och insjöar och som ska ersätta Fiskeriverket.

– Helt klart är det positivt att all den kompetensen samlas i Göteborg, med närhet till Västerhavet och fokus på Västerhavsfrågorna, säger Jenny Toth.

27DE.jpg

Foto: Klas Eriksson