Hur uppnå de lokala miljömålen? Den frågan ska ett handlingsprogram ge svar på. Just nu håller miljöförvaltningen på att ta fram ett miljöprogram med åtgärder som ska sätta fart på stadens miljöarbete. Ett första utkast väntas bli klart sommaren 2012.

De senaste åren har Göteborgs stad tagit fram tolv lokala miljömål, och hittills har kommunfullmäktige antagit elva av dem. Men vilka – och hur stora – insatser som krävs för att målen ska uppnås är fortfarande oklart.

”Ska vara väldigt konkret”
I årets miljörapport görs för första gången en sammanställning över viktiga åtgärder. Nästa steg är att få en överblick över vad som behöver göras och fördela ansvaret för miljöåtgärderna.

– Vi har fått i uppdrag att ta ett samlat grepp och utforma ett handlingsprogram. Dels måste vi ta reda på vad som krävs för att nå de lokala miljömålen, dels kartlägga vilka insatser som görs. Det gäller att utforma miljöarbetet så att det blir optimalt för hela staden, säger Pernilla Hellström på miljöförvaltningen.

Hittills har miljöarbetet i staden skett decentraliserat och utgått från de prioriterade mål som antagits av kommunfullmäktige. De prioriterade målen har angett riktningen, men inte så mycket mer än så.

– Tanken är att innehållet i det nya handlingsprogrammet ska vara väldigt konkret. Det kommer också att vara uttalat vem som har ansvaret att följa upp och se till att det blir genomfört, säger Pernilla Hellström.

Samordnas med andra program
Eftersom den nya energiplanen behöver revideras ska en ny tas fram i samband med handlingsprogrammets utformning. Ambitionen är att även denna ska vara konkret och bygga på lokala miljömål – främst Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö.

Dessutom samordnas det hela med andra program- och strategiarbeten som pågår i staden, bland annat för buller och avfall. Den primära målgruppen för det miljöprogrammet är politiker och tjänstemän, men förhoppningen är att även näringslivet och göteborgarna ska inspireras till målinriktade miljöinsatser.

Ett första utkast till ett miljöprogram beräknas bli klart sommaren 2012.

– Då väntar en remissrunda i staden. Enligt tidsplanen ska ett färdigarbetat koncept vara klart för beslut i kommunfullmäktige under 2013, säger Pernilla Hellström.