Kraftsamling för naturen, klimatet och människan. Med färre mål och bara ett styrande dokument ska det bli lättare att fokusera på rätt saker för att öka takten i arbetet mot ett ekologiskt hållbart Göteborg. Nu krävs en kraftsamling från hela samhället och Göteborgs Stad kan visa vägen, är budskapet i förslaget på nytt miljö- och klimatprogram som miljö- och klimatnämnden beslutade om på tisdagen.

Miljö- och klimatnämnden ställde sig bakom miljöförvaltningens remissversion av nytt miljö- och klimatprogram på sitt möte tisdagen den 17 mars. Med programmet som gäller för åren 2021–2030 hoppas miljöförvaltningen att Göteborgs Stads miljöarbete kan växla upp.

Klicka på bilden för att komma till klimatprogrammet. Länken finns också längst ner i den här artikeln.

– Vi kan inte fortsätta som vi har gjort och vi har inte genomfört åtgärder i den takt vi behöver för att nå målen. Det nya programmet hjälper oss att driva på den samhällsomvandling som behövs, säger Mathilda Edlund, projektledare för miljö- och klimatprogrammet på miljöförvaltningen.

Noll klimatavtryck
Målen för programmen ligger i linje med FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030, Parisavtalet och Sveriges nationella miljömål. För att leva upp till Parisavtalet bör Göteborg till och med ligga över den globala minskningstakten enligt programmet. Klimatavtrycket ska minska med 7,6 procent per år med siktet på att så snabbt som möjligt minska ned det till noll.

Programmet samlar staden kring tre miljömål med delmål för naturen, klimatet och människan där det mer konkret är prioriterat vad som ska göras. Det är ett styrdokument som gäller för Göteborgs Stads alla verksamheter.

– Vi ser det som ett paraply, en plattform, som styr stadens arbete i riktning mot en ekologisk hållbar stad. Jämfört med tidigare innebär det nya programmet färre mål och färre styrdokument vilket gör det lättare att fokusera på rätt saker, de åtgärder som går att genomföra och som ger mest nytta, säger Mathilda Edlund.

Nära samarbete
I stället för att sätta upp många konkreta åtgärder finns sju övergripande strategier som ska samordna allt som görs i staden och göra det möjligt att testa och pröva nya arbetssätt. Och ansvarsfördelningen ska bli tydligare. Det finns nyckelaktörer och samordningsansvariga inom stadens verksamheter för alla delmål och strategier.

Programmet har vuxit fram i nära samarbete med stadens experter på transporter, klimat, biologisk mångfald, måltider, inköp, energi, kemikalier, luft och buller. Det har lagt en bra grund för den fortsatta samverkan.

Men samverkan behövs också med hela samhället. Vissa av målen har staden rådighet över och kan genomföra själv, till exempel det om att servera 100 procent miljömåltider på förskolor, skolor och äldreboenden, och även på till exempel Liseberg som staden äger. Andra som att minska klimatutsläppet från resor och transporter i Göteborg med 90 procent fram till 2030 kräver samverkan med många fler.

– Vi kan planera staden så att den till exempel rymmer mer kollektivtrafik och bygga ut laddinfrastruktur för elbilar. Men vi behöver få med oss näringsliv, akademi, civilsamhälle och invånarna om vi ska lyckas fullt ut. Det krävs en omställning av samhället som vi inte kan genomdriva helt själva. Hela samhället måste kraftsamla och programmet anger riktningen och ger oss verktygen, säger Mathilda Edlund.

Skickas ut på bred remiss
Än så länge är programmet bara en remissversion. Nästa instans är kommunstyrelsen som har att ta ställning till om förslaget ska ut på remiss. Det blir en bred remissrunda, förstås till alla bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad, men också till organisationer och verksamheter ute i samhället.

– Vi kommer att ha en aktiv remissperiod och bjuda in olika aktörer att tycka till och hjälpa oss att utveckla programmet. Vi har behöver inspel, förslag och bearbetning från andra, säger Mathilda Edlund.