Efter att ha legat stilla, och till och med sänkts under tidigare år, kommer taxan för avfallshantering att höjas med nio procent från och med 1 januari 2009. Det beslutade kommunfullmäktige i juni. Ett villahushåll som sorterar sitt avfall kommer att få betala 30 öre mer per dag. Bakom höjningen ligger ökande transportkostnader.

– Taxan sänktes 2005 och har legat stilla fram till 2007, men nu har de höjda priserna på gas, diesel och olja gjort att transportkostnaderna blivit mycket dyrare. Hittills har kretsloppsnämnden täckt upp för underskottet med sitt egna kapital, men för att få balans i ekonomin krävs det nu en höjning av taxan, säger Nike Vallström på kretsloppskontoret.

Möjligheter att påverka priset

Höjningen motsvarar ungefär 106 kronor per år, eller 30 öre per dag, för ett villahushåll som sorterar sitt avfall.

– Man har faktiskt stora möjligheter att påverka kostnaderna. Om man själv komposterar sitt biologiska avfall får man dels en rabatt på 250 kronor per år, dels minskar man avfallsmängden vilket gör att man kan ha ett mindre och billigare kärl. Då kan man dessutom ansöka om hämtning med längre intervall, vilket också sänker priset, säger Nike Vallström.

2.788 eller 434 kronor

Skillnaderna är ganska stora: dyrast, 2.788 kronor per år, blir det för den som får hämtning av blandat avfall i ett stort kärl varje vecka, medan den som har egen kompost och bara lämnar restavfall i ett litet kärl som töms varannan vecka får betala 889 kronor per år. Riktigt avfallssnåla hushåll kan till och med ansöka om hämtning var fjärde vecka, och kan då komma ner till 434 kronor om året.

För hushåll i flerbostadshus som har biosortering innebär den förestående taxehöjningen 22 öre per dag, men det är upp till varje fastighetsägare att avgöra hur den ökningen kommer att påverka hyror och avgifter.

37 procent ”rätt” sopor

I snitt lämnar varje göteborgare efter sig ungefär 300 kilo hushållsavfall under ett år. Analyser som gjorts av sopor från sex olika bostadsområden i Göteborg har visat att 36 procent bestod av biologiskt avfall som kunde ha komposterats, 26 procent var förpackningar som skulle ha lämnats på återvinningsplatsen och knappt en procent var farligt avfall och elavfall. Det som egentligen skulle ligga i soporna utgjorde bara 37 procent.

– Snart har vi bytt ut alla gamla säckställ i Göteborg till kärl som går att väga när de töms, vilket gör att vi kommer att kunna debitera efter vikt. Det systemet kommer troligen att införas successivt med början 2010, då konstruktionen på taxan också kommer att göras om, så att det blir tydligare för kunderna att det blir dyrare ju mer man slänger, säger Nike Vallström.

Fotnot:
För mer information kring de nya taxorna se länken nedan.