Förslag på reningsåtgärder i ny rapport. Varje gång det regnar rinner miljöfarliga ämnen ut i Göteborgs vattendrag. Det visar en ny rapport från förvaltningen Kretslopp och vatten. Lösningen är fler reningsdammar och grönytor och att människor förändrar sina beteenden.

Linnéa Lundberg är projektingenjör och en av författarna till rapporten Åtgärdsförslag för dagvatten.

Läs rapporten här: Åtgärdsförslag för dagvatten

Regnvatten som rinner över hårda ytor, som tak, gator och parkeringar, så kallat dagvatten, drar med sig en rad miljöfarliga ämnen på sin väg mot närmsta vattendrag. Det visar en ny rapport från Göteborgs Stads förvaltning Kretslopp och vatten. Enligt den har alla tretton undersökta vattendrag förhöjda halter av bland annat fosfor, zink, koppar och arsenik.

– Fosforn är mest akut, den bidrar till övergödning i vattendragen. Troligtvis kommer fosforn från bland annat industrier, bräddning av avloppsvatten, nedfallna löv och fågelbajs, säger projektingenjör Linnéa Lundberg, en av författarna till rapporten ”Åtgärdsförslag för dagvatten”.

Andra källor till föroreningarna är bland annat koppar från koppartak och zink från lyktstolpar.

Krävs åtgärder för rening
Idag leds en fjärdedel av dagvattnet till Gryaabs avloppsreningsverk med det är inte anpassat för att rena dagvatten. Istället föreslår rapporten att dammar och våtmarker för reningsprocessen.

– Både vid våra vattendrag och längre upp i ledningsnätet har vi identifierat cirka 100 platser för dagvattenrening. Där skulle våtmarker och dammar kunna rena vattnet genom att föroreningarna sjunker till botten där det samlas upp och det renade vattnet rinner vidare ut till vattendragen. På så sätt skulle vi kunna få bort 40 procent av föroreningarna, säger Linnéa Lundberg.

Det kräver dock stora investeringar. Närmare bestämt 1,7 miljarder. Men Linnéa Lundgren är positiv.

– I en studie vi genomfört säger mer än häften av göteborgarna att de är beredda att betala för att få rena sjöar och vattendrag, och kan tänka sig att lägga 50 kronor per månad för att få rena vatten.

Naturen är effektivast
Det krävs också förändringar på samhällsnivå och ett av de mest effektiva sätten att rena dagvatten är att anlägga grönområden och diken. När dagvatten passerar förbi en gräsmatta saktar vattnet ner och föroreningarna filtreras genom gräset, sjunker ner och blir kvar i jorden.

– Det finns inget reningsverk som är lika effektivt som naturens eget. Den förorenade jorden som blir kvar kan man sedan ta hand om på ett annat sätt giftiga ämnen som rinner ut i vattnet.

Därför är viktigt att tänka rätt från början, vid stadsplaneringen, menar Linnéa Lundgren. Men också att se över att den befintliga miljön har grönområden och diken.

Även som privatperson kan du bidra till att Göteborg får renare vattendrag.

– Det handlar om att köra mindre bil, inte övergöda sina odlingar och minska nedskräpning. Som fastighetsägare kan du koppla bort stuprör och leda ut dagvattnet till en grön eller grusad yta där det renas naturligt, säger Linnéa Lundberg.

Målet är att nå en vattenkvalitet som EU klassar som ”god status” till år 2021. Dock har några av vattendragen i Göteborg fått dispens till 2027.