Under en lång rad år har vi fått lära oss att bilavgaser är farliga. Men hur farliga - och vad är det egentligen som kommer ut ur avgasröret?

Vårt Göteborg lät frågan gå vidare till Jennica Kjällstrand, forskare på avdelningen för kemisk miljövetenskap vid Chalmers:

– Det är många olika ämnen. Koldioxid, kväveoxider och kolväten, för att nämna några. Koldioxid är en viktig växthusgas. De andra kan orsaka allt från rena hälsoproblem till försurning och övergödning, förklarar hon.

– En viktig grupp av ämnen är kolväten, och här är kallstarter ett stort problem. Ett farligt kolväte är bensen, som är cancerframkallande. Bensin innehåller normalt bensen som kan slinka med avgaserna. Men bensen bildas även vid förbränning.

– Eten och propen är ytterligare några kolväten som finns i avgaserna. De bidrar bland annat till bildandet av marknära ozon, som är skadligt för människor, djur och växter.

Och avgaserna från dieselmotorer?

– De innehåller delvis andra ämnen. Dieselbränslet är kemiskt mer komplicerat än bensin och kan därför bilda fler cancerframkallande ämnen, vilket gör avgaserna farligare. Katalytisk rening är heller inte lika effektiv på dieselavgaser som på bensinavgaser. Däremot släpper dieseldrift ut lite mindre koldioxid.

Varför får avgaserna detta innehåll?

– Det är många faktorer som ligger bakom. Främst bränslets kemi, förbränningsprocessen och reningsmöjligheterna.

Vad är PPM? Eller – vad är det egentligen som mäts på besiktningen?

– PPM står för Parts Per Million, alltså miljondel. Man mäter hur många miljondelar av avgaserna som är kolväten.

– Jag är lite emot den här typen av samlingsmått. Det är viktigt att veta vilka enskilda ämnen som finns med för att kunna bedöma miljö- och hälsoeffekter.

Vilka andra ämnen släpper biltrafiken ut?

– Det finns ju mycket gift i gamla däck, till exempel högaromatiska oljor som är en restprodukt från oljeindustrin. Partiklar från slitage av däck och asfalt brukar kallas vägdamm.

– Från våra katalysatorer kommer en del platina ut, som kan vara farligt för miljön.

– Att tvätta bilen på gatan är förbjudet i Göteborg. Biltvätt orsakar utsläpp av oljeprodukter och en del tvättmedel innehåller ämnen vars rester är hormonhärmande.

Vad kan man som konsument göra för att minska de farliga utsläppen?

– Kanske välja avgasfria alternativ som cykel, spårvagn eller tåg eller använda alternativa bränslen. Planera sina resor så att de blir effektivare och kallstarterna färre.

– Det finns miljömärkta alternativ för till exempel däck och bilvårdsprodukter. – Man kan även minska sitt eget upptag av farliga ämnen genom att vistas mindre i trafikmiljöer. Men det bästa tipset är att köra mindre.

Avgasfakta:

  • Kväveoxider är en stor grupp ämnen som bildas av luftens kväve och syre vid förbränning under tryck och hög temperatur, som i vanliga motorer. Kväveoxider orsakar försurning, övergödning och skador på människors andningsorgan.
  • Koldioxid är en färglös, luktfri gas. Den är egentligen inte giftig men eftersom den är tyngre än luft, kan den orsaka kvävning. Problemet med utsläpp av koldioxid är risken för ökad växthuseffekt.
  • Kolväten är en mycket stor och komplex grupp ämnen som alla är mer eller mindre giftiga för levande organismer. Vanliga bilbränslen består av kolväten.
  • Ozon är en giftig gas med skarp lukt. På 20 till 30 kilometers höjd utgör ozonskiktet ett nödvändigt filter för solens ultravioletta strålar, men i marknivå är den skadlig för människor, djur och växter.