Plan tar samlat grepp. Göteborgs Stads energiplan klubbades av kommunfullmäktige i slutet av april. Den innehåller åtgärder för att bidra till miljö- och klimatprogrammets mål kopplat till energi. Fler solceller på stadens tak och fjärrvärme av enbart förnybar och återvunnen energi är några konkreta åtgärder.

Göteborgs Stads nya energiplan fokuserar på att möta stadens hållbarhetsutmaningar kring framför allt el, värme och transporter. Syftet med energiplanen är bland annat att driva på åtgärder för att nå miljömålet för klimatet i miljö- och klimatprogrammet.

Två av delmålen i miljö- och klimatprogrammet är att Göteborgs Stad minskar energianvändningen i bostäder och lokaler och att Göteborg Energi producerar enbart energi av förnybara källor.

”Vi kommer behöva jobba med innovation”

– Energiplanen har stort fokus på stadens direkta rådighet, alltså där vi direkt kan påverka energianvändningen. Exempelvis jobbar bostadsbolagen kontinuerligt med byte och renovering till energieffektivare fönster, tilläggsisolering och tätning. Men sedan finns det även åtgärder där staden indirekt kan påverka, genom information till privatpersoner och företag från energi- och klimatrådgivare och Göteborg Energi, säger Martin Boije, miljöutredare på miljöförvaltningen.

Emma Rex, även hon miljöutredare på miljöförvaltningen, fyller i:

– Det finns mycket vi kan göra med kända metoder och tekniker, till exempel inom energieffektivisering. Men för att nå alla mål kommer vi också behöva jobba med innovation i både teknik och arbetssätt. Det kan handla om nya material, andra affärsmodeller och ändrade beteenden. Det kommer vi att behöva utveckla tillsammans med akademi, näringsliv och medborgare, säger Emma Rex.

Solcellspaneler hos bostadsbolagen

är det gäller energi endast från förnybara källor ska till exempel Göteborg Energi ersätta fossila bränslen i kraftvärmeproduktionen med förnybara bränslen. Målet är att andelen el och fjärrvärme som produceras av förnybara bränslen i Göteborg Energis produktionsanläggningar ska vara 100 procent år 2025. Dessutom har de börjat titta på frågor som kopplar till flexibilitetstjänster för el och värme samt lösningar för energilagring.

Installering av solceller på bostadsbolagen byggnader ska också bidra till målen.

– AB Framtiden har nyligen tagit fram en solenergiplan för 2023–2030 om hur de ska installera fler solceller. Planen, om man utnyttjar den beräknade potential som finns, är att solceller ska försörja cirka 10 000 lägenheter med el till 2030. Lokalförvaltningen har också en plan för solcellsinvesteringar till 2030, säger Marin Boije.

Fler elbilspooler

Det tredje energirelaterade klimatmålet i Miljö- och klimatprogrammet är att minska klimatpåverkan från transporter. Martin Boije berättar att Göteborgs Stad till exempel ska säkerställa att det finns en bra laddinfrastruktur, och på andra sätt jobba för att det ska finnas elbilspooler och lådcykelpooler för invånarna.

– Vi har även mål om att minska antal körda mil med motoriserade vägfordon och vill få så många som möjligt att välja gång, cykel och kollektivtrafik, säger han.

För göteborgarna kan detta komma att märkas i stadsplaneringen till exempel, för att underlätta olika former av mobilitet.

– Vi ska känna stolthet över att vi är en föregångsstad, säger Emma Rex. Vi gör ju det här för att göteborgarna ska få det bättre. Göteborg ska vara ett framgångsexempel i Europa när det gäller hela klimat- och miljöområdet. Då behöver stad, invånare och näringsliv samverka.

Hur ser ni på möjligheterna att nå målen till 2030?

– Det blir supertufft, men vi ska ju nå dem, säger Emma Rex.