Checklista hjälper till att skrota skräpet. 4,5 ton. Så mycket mindre sopor behöver personalen på Sekelbos äldreboende bära ut varje år sedan de minskat sitt avfall. Nu ska deras exempel spridas till övriga verksamheter i staden.

Verksamheterna inom Göteborgs Stad ger upphov till minst en halv miljon ton avfall per år. Om avfallsberget minskas blir det inte bara en vinst för miljön. Även arbetsmiljön förbättras, samtidigt som kostnaderna minskas och det blir mer tid över för kärnverksamheten.

Samordning av utskrifter

– Det visar resultaten från två pilotprojekt inom Göteborgs Stad. Nu tar vi med oss erfarenheterna från dessa för att minska avfallsmängden i hela verksamheten, säger Karin Nielsen, projektledare på kretslopp och vatten.

Återbruk med Tage har sparat 19 miljoner

De två pilotprojekten – ett kontor och ett äldreboende – ingår i Förebygga avfall som har pågått inom Göteborgs Stad sedan 2014. Resultaten visar på flera vinster. Här är några exempel:

• 4,5 ton mindre avfall på Sekelbo äldreboende. Det minskade klimatpåverkan med 10,5 ton koldioxidekvivalenter. Om Göteborgs Stads alla 57 äldreboenden minskar sitt avfall lika mycket som Sekelbo, skulle den totala avfallsmängden minska med 350 ton.

• 17 miljoner kronor beräknas ha sparats på att 350 arbetsplatser samordnade sin utskriftshantering. Mindre skrivare byttes mot färre och större och det infördes identifiering av användaren innan utskrift. Åtgärderna har minskat antalet skrivare med 38 procent och det skrivs ut 29 procent färre sidor.

Lars Hermansson• Genom Tage, Göteborgs Stads interna återbrukssajt, har staden sparat omkring 19 miljoner kronor jämfört med om man skulle ha köpt möbler.

Bättre arbetsmiljö

– Att minska avfallsmängden ger också bättre arbetsmiljö. Mindre mängd sopor ska bäras ut och färre kartonger med papper ska bäras in. Det är en win-win situation för både klimat och arbetsmiljö, säger Karin Nielsen.

I pilotprojekten har metoder arbetats fram som nu kan användas i stadens verksamheter. Det finns vägledningar och checklistor för kontor, äldreboende samt förskola och skola. Dessutom tips om hur man förebygger avfall vid inköp och upphandling samt förlänger livslängden på it-utrustning.

Att förbygga elavfall är en åtgärd som Karin Nielsen gärna lyfter fram. Att framställa it-produkter innebär en stor belastning på miljön. Tillverkning av en bärbar dator ger 1200 kilo avfall, motsvarande 210 kilo koldioxid. Genom att inte rutinmässigt byta dator var tredje år, utan i stället förlänga datorns livslängd, gör man stora miljövinster. Och det finns mycket pengar att spara.

”En av Sveriges största arbetsgivare”

– Ett kontor med 100 medarbetare som har sina datorer fyra år, i stället för tre, minskar sina inköpskostnader med 100 000 kronor per år. Samtidigt minskar klimatpåverkan med 2,3 ton så kallade koldioxidekvivalenter, ett mått på klimatpåverkan där man räknat om utsläpp av olika växthusgaser till koldioxidutsläpp, koldioxid.säger Karin Nielsen.

Stadens verksamheter har enligt Miljöprogrammet ett ansvar att minska avfallsmängden och vara förebilder för göteborgarna. I stadens klimatstrategiska program finns ett mål om att varje göteborgare ska minska sin avfallsmängd med 30 procent till år 2030.

– Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vi 50 000 anställda möter i stort sett alla göteborgare varje dag, på förskolor, skolor, boenden, förvaltningar, bibliotek och evenemang. Nu ska vi sopa rent framför egen dörr och skrota skräpet i Göteborgs Stads verksamheter, säger Karin Nielsen.

Att använda matlådor som går att diska minskar också avfallet

Att använda matlådor som går att diska minskar också avfallet. Foto: Johanna Montell