Två tester igång. Framtidens transportsystem testas i Gothenburg green city zone. Zonen består av Lindholmen, evenemangsstråket i centrala staden och stadsdelen Forsåker i Mölndal.

Maria Strömberg, chef för Kluster & Innovation på Business Region Göteborg

– Vår ambition är att hitta lösningar som gör att transporter i zonen är helt utsläppsfria år 2030, säger Maria Strömberg, chef för Kluster & Innovation på Business Region Göteborg som ansvarar för att hålla ihop samarbetet.

Göteborgs Stad har som mål att ha ett fossilfritt transportsystem till år 2030. Men det kommer inte att räcka för att nå FN:s globala klimatmål. Därför gick flera aktörer i staden, genom Business Region Göteborg, och näringslivet, genom Volvo Cars, och akademin och institut, genom forskningsinstitutet RISE, samman.

– Vi behöver ta det ett steg längre både för att nå hållbara sätt för vår egen stadsmiljö och för att vi tror att vi kan ta lösningarna ut på den globala marknaden. Vi inte alla svaren på detta utan det handlar om att lära och göra detta tillsammans. Målet är att hitta lösningar på hur vi kan göra det helt utsläppsfritt, inte bara fossilfritt, till år 2030.

En zon med tre områden

Gothenburg Green City Zone som lanserades i januari 2021 gäller Lindholmen, evenemangsstråket i centrala Göteborg och den nya stadsdelen Forsåker i Mölndal. Områden som alla har olika karaktär.

-På Lindholmen pågår många företagsetableringar och vi behöver förstå hur deras transportbehov ser ut och vad utsläppsfritt innebär för dem. I området vid Centralstationen över evenemangsstråket förbi Ullevi, Scandinavium och Korsvägen, har vi en av de värsta trafikpunkterna i hela Norden, spännande i sig att hitta lösningar till, särskilt om turismen fördubblas. I Forsåker vill vi titta på vad för lösningar som behövs när man bygger nytt och människor och verksamheter som flyttar dit inte ska ha några egna fordon.

Ett medskapande samarbete

Satsningen kommer också att behöva prata med hundratals företag för att engagera och involvera – för målet kommer inte kunna nås utan deras engagemang. Även tusentals medborgare ska involveras eftersom det ska vara en medskapande process.

-Det är viktigt och vi har valt en metod där vi jobbar underifrån och upp. Vi pratar inte om förbud, vi tror att ett medskapande engagemang är snabbast och mest attraktivt.

Räcker inte med el-fordon

Det finns saker som satsningen måste förhålla sig till och som gör att det inte räcker att elektrifiera alla fordon för att nå utsläppsfritt. Göteborgs Stad har som mål att öka transporteffektiviteten och minska antalet transporter, det betyder att ta bort minst 25 procent av fordonen på vägarna utifrån dagens nivåer. Det finns också ett politiskt beslut i Göteborgs Stad att dubblera turismen från redan höga nivåer till 2030. Staden växer och vi köper varor som levereras hem.

-Summan är att det ökar transportbehovet. Utifrån de förutsättningarna får vi titta på vad som behövs för lösningar som gör att vi minskar antalet fordon på vägarna, ökar användningen av mikromobilitet (det vill säga cykel och gång) och de som är kvar ska vi definitivt elektrifiera och vad behöver vi för laddinfrastruktur till det?

Två tester igång

Det kommer att behövas så kallade mobilitetshubbar, en fysisk samlingsplats för transporter, för både gods och människor för att minska antalet fordon in till zonen och även inne i zonen.

-Vi har två tester igång. Dels kör Schenker med en elektrifierad lastbil för godsdistribution inne i zonen och dels har vi Bravida, som i samarbete med oss, låter hantverkarna ta sig mellan fastigheterna på cykel i stället för i skåpbilar, säger Maria Strömberg.

Samarbetet Gothenburg Green City Zone pågår till 2030.