Staden vill göra mer biogas. Nu blir det billigare att lämna sitt matavfall i flerbostadshus och verksamheter i Göteborg. Den taxan sänks med hela 40 procent från årsskiftet. Orsaken är att staden vill samla in så mycket matavfall som möjligt för att öka produktionen av biogas.

Göteborgs kommunfullmäktige klubbade i veckan nya vatten- och avfallstaxor för 2012. Här finns alltså en kraftig sänkning av priset för att lämna matavfall i biologiskt nedbrytbara påsar i olika stora behållare, för både flerbostadshus och verksamheter, allt från restauranger och kontor till skolor och äldreboenden.

En sänkning med 40 procent låter mycket, men besparingen i pengar blir inte så stor eftersom matavfallet bara utgör en liten del av de flesta göteborgares sopräkningar.

Det genomsnittliga hushållet i ett flerbostadshus får sänkt taxa med 3,3 procent, från 781 till 755 kronor per lägenhet och år, genom att avgiften för matavfallskärl sänks. Övriga priser för avfallstjänsterna ändras inte.

Höjd taxa för vatten och avlopp
Taxan för containertjänster har också gjorts om vilket innebär nya priser 2012. Här varierar tjänsterna mycket och priset beror på en rad faktorer, som kunderna själva bestämmer; containerstorlek, antal hämtningar och antal ton. För vissa kunder innebär den omgjorda taxan en höjning, för andra en sänkning.

Vatten- och avloppstaxorna höjs med 6,9 procent. Priset höjs för att täcka de investeringar i vatten- och avloppssystemen som ska säkra leveransen av dricksvatten och avleda avlopps- och regnvatten på ett säkert sätt, enligt Kretsloppsnämndens tjänsteutlåtande.