Säveåns stränder rensas nu från skräp. Vattendraget är ett av de mest värdefulla i landet, med bland annat en genuin laxstam, och har stor betydelse för flera andra djurarter. Men tonvis med dumpad skrot hotar den unika miljön.

Papper, plast och porrfilmer. När Säveåns botten rensades förra våren blev resultatet åtta ton skräp, och nu är det dags igen. Den här gången låter man bottenskrapet vara och koncentrerar sig på stränderna. Med start den 26 maj och några dagar framåt kommer Renova och park- och naturförvaltningen att jobba hårt för att frakta bort allsköns bråte från de unika strandremsorna.

– Vi vet inte vad vi kommer att hitta, men sannolikt allt från frigolitbitar, papper och plast av olika slag till större föremål som dumpats utefter ån, säger Renovas miljöchef Viktoria Edvardsson.

Natura 2000-område

Säveån är av riksintresse och till stor del ett så kallat Natura 2000-område. Ån hyser en genuin laxstam och har betydelse för många andra djurarter som till exempel kungsfiskare, forsärla och strömstare. Utmed Säveån finns också många värdefulla strandskogar.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har inom ramen för ett flerårigt projekt kartlagt ån avseende natur- och kulturvärden och välkomnar alla initiativ som syftar till att bevara den unika miljön.

Fotnot:
Skapandet av Natura 2000 är en av EU:s viktigaste åtgärder för att bevara biologisk mångfald. Det är unionens bidrag till att förverkliga intentionerna i bland annat konventionen om biologisk mångfald och Bernkonventionen (om skydd av europeiska vilda djur och växter och deras livsmiljöer).