Chalmers, VA-verkets och kretsloppskontorets arbete med att höja kvaliteten på göteborgarnas dricksvatten får nu bilda skola internationellt sedan Chalmers sökt och fått hela 7,3 miljoner för ett femårigt projekt kallat Techneau, finansierat med EU-pengar.

Världshälsoorgansiationen WHO har identifierat vattenburen smitta via dricksvattensystem som ett av de största hoten mot folkhälsan.

Samarbetar sedan 2003

Det är som ett led i det arbetet Thomas Pettersson, huvudprojektledare för vattenforskningen på Chalmers, och hans kollegor utsetts att leda delprojektet: ”Risk assessment and risk management”.

Redan 2003 inleddes ett samarbete mellan Chalmers, VA-verket, kretsloppskontoret och branschföreningen Svenskt Vatten. Ett arbete som leder till större kunskap om hur vi får en säkrare vattenförsörjning och förbättrar dricksvatten- reningen.

Det är tack vare de erfarenheterna Chalmers vatten- forskare nu får internationell uppmärksamhet och kunnat anställa tre doktorander.

”Störst nytta för göteborgarna”

– Det nya EU-projektet innebär förhoppningsvis att det blir till nytta även för andra, men absolut störst nytta blir det för göteborgarna, säger Olof Bergstedt som är utredare på VA-verket.

I Göteborg har arbetet hittills lett till förbättringar i två led.

– Det viktiga för Göteborg är att få en säkrare råvattenförsörjning från Göta Älv. Nu är intaget stängt en tredjedel av tiden för att det är dålig eller osäker kvalitet. Bättre förståelse av de mikrobiologiska kvalitetsstörningarna minskar risken för vattenburen smitta.

Använder reserverna fullt ut

– Dessutom lär vi oss att bli bättre på att rena bort smittoämnena. Nu använder vi våra reserver från Delsjöarna och Rådasjön fullt ut. Det är klart att det är en fördel om de reserverna inte är förbrukade i händelse av större skred i Göta Älv till exempel, säger Olof Bergstedt.

Erfarenheterna från samarbetet i Göteborg kommer nu under fem år att tillämpas i större skala i det forskningsprojekt som har beteckningen Techneau.