Biogas för bilar. Göteborg blir först i världen med att använda förgasning i stor skala för att producera biogas. På onsdagen invigdes GoBiGas, Göteborg Energis nya anläggning för att göra biogas av skogsavfall.

GoBiGas, som ligger i Ryahamnen, ska producera biogas i stor skala, något som kan hjälpa till att uppnå målet med en fossilfri fordonsflotta i Sverige.

GoBiGas är en demonstrationsanläggning och inte byggd i vinstsyfte. En större, kommersiell anläggning finns i planerna men då behövs någon typ av produktionsstöd för biogasproduktion.

Grenar och toppar
– För att ställa om transportsektorn från fossilberoende till fossilfri behövs långsiktiga spelregler och effektiva styrmedel. Såväl befintliga som nya anläggningar behöver rätt förutsättningar för att vara ekonomiskt hållbara, säger Göteborg Energis vd Lotta Brändström.

Chalmers har spelat en avgörande roll för Göteborg Energis satsning på GoBiGas, som är en förkortning av ”Gothenburg biomass gasification”.

I traditionella biogasanläggningar utvinns gasen genom rötning av olika råvaror, till exempel matavfall eller gödsel. Förgasning av skogsråvara möjliggör en mycket större produktion av biogas.

Råvaran som förgasas är restprodukter från skogen. Till att börja med används pellets från sågspån tillverkade i Värö. Dessa kommer sedan att ersättas med restprodukter i form av grenar och toppar från skogsbruket.

Till 400 bussar
GoBiGas kan producera 160 gigawattimmar om året. Det räcker för att under ett år driva 15 000 bilar, som körs 1 700 mil, eller 400 bussar, som körs 6 500 mil.

Anläggningen är under uppstart. En del justeringar av tekniken återstår innan biogasen kan levereras ut på nätet. Ambitionen är att gas ska kunna gå ut på nätet vid halvårsskiftet 2014.