Måste ge besked om farliga ämnen.  Många butiker som säljer smycken känner inte till att de har en skyldighet att informera om deras varor innehåller särskilt farliga ämnen. Det visar ett tillsynsprojekt som Göteborgs Stad genomför tillsammans med andra storstadskommuner. 

Kemikalier finns runt omkring oss hela tiden. De flesta är nödvändiga och helt naturliga men tyvärr förekommer det också giftiga ämnen i de saker vi konsumerar och använder. Under 2020 deltog Göteborgs stad, tillsammans med andra storsdatskommuner, i ett projekt där miljöinspektörer gjorde tillsynsbesök i butiker som säljer smycken.

Tre smycken innehöll förbjudna ämnen

– Vårt syfte var att kontrollera om butikerna känner till reglerna som gäller för kemiska ämnen i varor samt deras rutiner för kundfrågor och information, säger Carl-Johan Skredsvik, miljöinspektör vid Miljöförvaltningen i Göteborgs stad.

Butiker har en lagstadgad skyldighet att informera sina kunder om en vara innehåller ett särskilt farligt ämne i en koncentration över 0,1 procent. Informationsplikten innebär att butiken på kundens begäran måste uppge vilket ämne det är inom 45 dagar.

Tillsynsprojektet av butiker som säljer smycken visade att endast är nio av 28 kedjebutiker och två av tolv fristående butiker kände till informationskravet.

Av 57 varor i kontrollen innehöll tre smycken halter av förbjudna ämnen som låg över gränsvärdena.

Bedömningar på lika grunder

Göteborgs Stad samarbetar kontinuerligt med andra storstadskommuner i tillsynen av varor inom handeln.

− På så sätt kan vi dela kunskap och lära av varandra. Det är viktigt att vi har en samsyn i våra bedömningar. En butikskedja ska inte tillåtas att sälja en viss vara i en stad men inte i en annan.

Målsättningen med arbetet är också att stoppa osund konkurrens. Butiker som köper in varor från mindre nogräknade leverantörer och som innehåller farliga ämnen i högre halter ska inte kunna konkurrera ut butiker som säljer likvärdiga varor med lägre innehåll av farliga ämnen.

Europeisk lagstiftning

Det är den europiska kemikalielagstiftningen Reach som styr och reglerar vilka ämnen och vilken mängd som får förekomma i varor. Lagstiftningen innehåller en kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen som bland annat kan leda till hormonstörningar, miljöföroreningar och cancerrelaterade sjukdomar.

− Kemikalier är osynliga för blotta ögat och det är omöjligt för oss konsumenter att göra val som kan skydda vår hälsa och miljön utan innehållsinformation. Som konsument har du alltid rätt att få veta om den vara du funderar på att köpa innehåller giftiga ämnen, säger Carl-Johan Skredsvik.