Rubbad hormonbalans. Sedan 1989 är det förbjudet att använda bottenfärger med tributyltenn, TBT, på fritidsbåtar. Men fortfarande syns effekter av det giftiga ämnet på det marina livet i Göteborgs småbåtshamnar, visar en rapport till miljö- och klimatnämnden.

TBT är extremt giftigt för många organismer i havet. Ämnet kan bland annat rubba hormonbalansen hos vissa snäckor, eftersom det liknar det hanliga könshormonet testosteron. Hos nätsnäckans honor har till exempel hanliga könsorgan bildats.

Dåligt eller mycket dåligt bottensediment
Enligt de lokala miljömålen ska TBT i småbåtshamnar undersökas vart tredje år för att följa utvecklingen.

Förra året fick en marin miljökonsult i uppdrag att undersöka halterna av olika tennföreningar i bottensedimenten samt tillståndet för nätsnäckorna i närheten av sju småbåtshamnar i Göteborg: Björlanda kile, Hinsholmskilen, Fiskebäck, Önnereds Båtlag, Näset, Amundön och Vrångö hamn.

Undersökningen visar att man kunde se fysiska effekter på nätsnäckan på samtliga ställen där snäckor hittades. Vad gäller snäckorna klassas tre av hamnarna som otillfredsställande, två som måttliga och en hamn som dålig.

En viss positiv förbättring har skett sedan förra undersökningen, men samtliga bottensediment klassas som dåligt eller mycket dåligt, i jämförelse med EU:s vattendirektiv.

Hårdare krav på småbåtshamnar
Vid många båtuppläggningsplatser har man målat och skrapat i årtionden med giftig färg. Inte så många av dem har haft en spolplatta där färgspill och slipdamm tagits om hand, utan regnvattnet har sköljt ut gifterna i havet.

Numera ställs det krav på att alla småbåtshamnar inom Göteborgs kommun som tar upp och spolar av mer än 50 båtar per säsong ska installera spolplattor med reningsanläggning.

Rapportförfattarna konstaterar dock att flera av de besökta hamnarna har spolplattor som ligger så nära kajkanten att när båtarna högtryckstvättas, hamnar mycket av sköljvattnet och spolresterna ändå i havet.

– Vi gör bedömningen att det mesta av spolvattnet hamnar i reningsanläggningarna och att dessa fångar upp den största delen av färgresterna och spolvattnet. I de fall det finns brister följder vi upp det i vår tillsyn, säger Jenny Toth, miljöutredare på miljöförvaltningen.