Två mil avloppsledning byts ut. Göteborg Vatten börjar nu bygga ut avloppssystemet i Göteborgs södra skärgård, bland annat ska nära två mil spillvattenledning på havsbotten ska bytas. När det nya avloppssystemet tas i drift 2014 läggs avloppsreningsverket på Donsö ner, en klar förbättring för havsmiljön då utsläppen av övergödande ämnen i princip försvinner.

Nyligen gav mark- och miljödomstolen klartecken för de nya ledningarna under vatten vilket gör att Göteborg Vatten nu kan intensifiera arbetet.

Förutom att byta ut 19 kilometer spillvattenledning kommer Göteborg Vatten att bygga en ny pumpstation på östra Asperö och man bygger också om åtta mindre pumpstationer och kopplar ihop dem med det nya systemet. Hela projektet beräknas kosta 120 miljoner kronor.