Oroande avfallstrend. Den totala avfallsmängden har ökat i Sverige under det senaste året. Även göteborgarnas hushållssopor har ökat, men stadens invånare producerar ändå mindre hushållsavfall än genomsnittssvensken.

Vid en stor konferens i Göteborg på tisdagen presenterades ny statistik kring avfallstrenden i Sverige. 456,8 kilo hushållssopor per person – så mycket avfall lämnade varje svensk i genomsnitt efter sig under 2011. En ökning med 3,1 procent jämfört med 2010.

Trendbrott i Göteborg 2008
– Den nya statistiken visar hur viktigt det är att inte slå sig till ro med det faktum att insamling, återvinning och behandlingsmetoder fungerar. Metoderna kan bli bättre men vi måste även fortsätta arbeta för att minska avfallsmängderna, säger Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist.

I Göteborg utgjorde 2008 ett trendbrott. Efter flera års uppgång började avfallsmängden under de följande åren minska.

– För 2011 kan vi visserligen åter se en liten ökning, men per person ligger mängden avfall fast vid 423 kilo per person och år. Ökningen kan förklaras med att göteborgarna blivit fler, säger Nike Vallström som är informationschef på kretsloppskontoret.

Hälften av matavfallet ska samlas in 2020
Att avfallsmängden är för hög så väl lokalt som nationellt och globalt är nästan alla överens om. I Göteborg och Göteborgsregionen finns en målsättning att noteringen 2020 ska vara jämförbar med motsvarande siffra för 2008.

När det gäller matavfall är Göteborgs målsättning att 50 procent ska samlas in år 2020 – för 2011 är noteringen 28 procent. Många av landets kommuner har ännu inte påbörjat insamling av matavfall – och i Stockholm har man till exempel nyligen börjat. Det nationella målet för insamling av matavfall är 35 procent år 2015.