Synpunkter önskas. Stora Amundön är en oas för naturliv och rekreation för många göteborgare, som ofta förutsätter att området är fredat som naturreservat. Så är dock inte fallet – än. Men nu pågår arbetet med att klassa hela området kring Stora Amundön och Billdals skärgård som just naturreservat, för att skydda området för framtiden.

– Från Stora Amundön i norr till länsgränsen mot Halland i söder, inklusive alla småöar utanför, och kanske så långt österut som strandskyddet gäller idag, men inte över gamla Säröbanan, säger Kalle Edlund, miljöplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Så ser de än så länge ganska grova geografiska planerna ut för det kommande naturreservatet, men det kan komma att ändras, beroende på vad allmänheten och berörda parter kommer med för förslag och idéer. Till exempel är det fortfarande en öppen fråga huruvida Lilla Amundön, där ju Ågrenska stiftelsen bedriver sin verksamhet, ska ingå eller inte.

54B0.jpg
– Många tror att det här området redan är naturreservat, men det är faktiskt ”bara” strandskyddat än så länge. Det innebär visserligen att risken för oönskad exploatering inte är särskilt stor, men genom att göra området till ett kommunalt naturreservat får det både ett starkare skydd och en tydligare budget för skötseln, istället för att ingå som en allmän del i park- och naturförvaltningens stora ansvarsområde, säger Kalle Edlund.

Strandpadda och hasselsnok
Syftet är alltså att säkra det rika natur-, djur- och friluftsliv som kustområdet söder om staden erbjuder, både från byggnationer och verksamheter som man inte önskar, men också från oberäkneliga svängningar i ekonomin och därmed vårdandet av alla känsliga miljöer.

– Här finns stora biologiska värden både på land och i vattnet och många arter trivs bara i den här typen av miljöer. Strandpaddan, som tidigare kallades stinkpadda, har vi till exempel bara sett ute på öarna och inte på fastlandet, och hasselsnoken som är väldigt ovanlig har hittats här, säger Kalle Edlund.

Under vattenytan på det grunda havsområdet döljer sig också många skyddsvärda miljöer, på den ömsom mjuka och ömsom hårda bottnen. Till exempel ålgräset, som är en viktig uppväxtmiljö för fiskyngel, och uppe på torra land finns kulturlämningar som gravrösen, stensättningar och boplatser från bronsåldern, men också rester från två gårdar med anor från 1600-talet.

Vill gärna ha förslag
– När vi nu arbetar med att omvandla området till naturreservat så ska man ange vilka värden som finns och vilket skydd man vill ska gälla. Vi har precis börjat med det arbetet och vill gärna att allmänheten kommer med synpunkter och förslag, så att vi kan lämna ett första förslag i början av nästa år. Sedan kommer det att gå ut på samråd till berörda parter, och förhoppningsvis kan vi lägga ett slutgiltigt förslag ett år senare, säger Kalle Edlund.

Den som vill få mer information om planerna och kanske lämna egna förslag är välkommen till Stora Amundöns entré den 20 oktober kl 16.30. Tillsammans med representanter från stadsbyggnadskontoret och park- och naturförvaltningen kan man då ta en promenad i närområdet och diskutera områdets historia, nutid och framtid.

5ADC.jpg

Foto: Kalle Edlund