Göteborgs tredje. Nu är det klart att Stora Amundö och Billdals skärgård blir Göteborgs tredje kommunala naturreservat. Sedan tidigare är Välen och Hult Åsen skyddade på samma sätt. ”Området får i och med detta ett formellt skydd som reglerar vad som får göras och inte göras”, säger Marie Nyberg, miljöplanerare på stadsbyggnadskontoret.

– Man får till exempel inte bygga hus där. Och på Stora Amundön får man inte ha sin hund lös och i naturreservatet får inte båten ankras upp mer än två dygn i följd annat än vid anlagd brygga eller boj. Det kommer också att krävas tillstånd för att arrangera evenemang och liknande, fortsätter Marie Nyberg.

Det är byggnadsnämnden har antagit stadsbyggnadskontorets förslag om att bilda naturreservatet Stora Amundö och Billdals skärgård. Syftet är att säkerställa områdets stora natur-, kultur- och friluftslivsvärden.

Lockar tiotusentals besökare
32B8.jpg
Stora Amundön är ett omtyckt tätortsnära bad- och promenadområde, som årligen lockar uppemot 73 000 besökare.

– Att området blir naturreservat innebär ett skydd för att bevara området som det är. Dessutom upprättas en skötselplan som beskriver hur området ska skötas för att behålla och utveckla de värden som finns. Exempelvis måste ekar frihuggas för att kunna bli riktigt gamla och det ska till ny skyltning för naturstigar.

Här finns också grunda vikar och ålgräsängar som är värdefulla för fisk och andra havslevande djur och växter.

Ålgräsängar är ett känsligt marint ekosystem som hotas av övergödning, klimatförändringar och överfiske.

– De fungerar bland annat som ”barnkammare” åt många fiskar, men de har minskat kraftigt de senaste årtiondena. Sedan början av 1980-talet har mer än 60 procent av Bohusläns alla ålgräsängar försvunnit.

Blir stadens tredje naturreservatet
Sedan tidigare finns två kommunala naturreservat – Välens naturreservat och Hult Åsen, som båda ligger i västra Göteborg.

Beslutet om att bilda naturreservatet Stora Amundö och Billdals skärgård skickas ut till alla markägare och att kungörs i Göteborgs-Posten och Post- och inrikestidningar under fredagen. Då startar en överklagansperiod på tre veckor.

– Om ingen har överklagat vinner beslutet laga kraft 23 mars.

4694.jpg

Foto: Stadsbyggnadskontoret