Park- och naturförvaltningen röjer nu undan de tusentals träd som föll i stormen. Arbetet kommer att ta minst ett halvår. Men några av träden kommer att få ligga kvar för att främja den biologiska mångfalden i Göteborgs parker och naturområden.

Januaristormarna har orsakat stor förödelse med många skador och omfattande ekonomiska förluster för många.

– Men en annan, mer positiv sida finns också. Där är stormfällningen i naturområden som Delsjön inte någon katastrof, snarare en förutsättning för en skog med en rik biologisk mångfald, säger Ingela Gustafsson vid park- och naturförvaltningen.

Modernt skogsbruk ett hot

Fallna träd, rotvältor, ris och grenar har följt i stormens och orkanvindarnas spår. I Delsjön har säkert tusen träd vält. Men naturens egen massavverkning är inte enbart av ondo. Storm och oväder är en förutsättning för liv.

Träd fälls, förmultnar och ger hemvist åt många djur och växter som är beroende av döda träd. Att värna om förutsättningen för liv i en skog där hemvisten för insekter, svampar, lavar och mossor som livnär sig på döda träd är viktigt. Men deras miljöer är på många ställen på väg att utarmas. Ett av hoten är det moderna skogbruket som inte låter döda träd och död ved får bli kvar i skogen.

Kan se ”skräpigt” ut

– Därför är det viktigt att vi nu, i röjningsarbetet låter en del döda träd stå kvar och även att ett antal av dem som fällts få ligga kvar på marken, säger Ingela Gustafsson.

Fast det som är positivt för naturen kan te sig skräpigt för oss människor. Men vet man att det finns en tanke bakom att vi låter rishögar ligger utspridda och döda träd och höga stubbar stå kvar får man förhoppningsvis en annan bild, menar hon.

– En viss påminnelse om naturens krafter måste man också acceptera, säger Ingela Gustafsson som berättar att många insekter dras till döda träd som redan efter ett år kan dessa vara fulla av liv. Hackspetten är den först fågeln på plats och luckrar upp och perforerar gamla, gärna döda träd.

Tar bort riskträd

Utöver röjning på vägar, motionsspår och rastplatser inriktar sig park- och naturförvaltningen oss nu på att ta bort riskträd i närheten av bebyggelse och där barn vistas.

Och vare sig man är barn eller vuxen bör man undvika att klättra i stora bråten med träd eller där det hänger träd på varandra.

– Lyft gärna blicken vid skogspromenaden. Då ökar säkerheten och kanske även naturupplevelsen, menar Ingela Gustafsson.

62BA.jpg

En skogsvandring i Göteborgs naturområden kan te sig något annorlunda i år. Men vet man lite om naturens egna processer är det lättare att acceptera risiga och stormfällda skogspartier. Foto: Park- och naturförvaltningen.