Medlemsländerna ska arbeta tillsammans. Den biologiska mångfalden minskar och ekosystem förstörs i en alarmerande hastighet i Europa. Nu föreslår EU att medlemsländerna ska arbeta tillsammans för att bidra till en biologiskt rik och motståndskraftig natur som även bidrar till klimatbegränsnings- och klimatanpassningsmål. Göteborgs Stad bedömer att nyttan med stor marginal överväger kostnaderna i förslaget.

AnnaSara Perslow, ordförande i park- och naturnämnden. Foto: Lo Birgersson

Förslaget från EU-kommissionen har skickats ut till alla medlemsländer och Miljödepartementet samlar nu in synpunkter från bland annat landets kommuner. Park- och naturnämnden har inhämtat synpunkter från förvaltningar i staden och har för Göteborgs stads räkning svarat Miljödepartementet.

– Vi ställer oss positiva till förordningens inriktning och syfte. Den ligger i linje med stadens naturvårdsarbete i stort och med stadens politiskt beslutade styrdokument. Som Göteborgs miljö- och klimatprogram, översiktsplanen och grönplanen, säger AnnaSara Perslow, ordförande i park- och naturnämnden.

Det här innebär förslaget

Förslaget från EU-kommissionen handlar konkret om att restaurera ekosystem, livsmiljöer och arter.

– Skydd och restaurering av natur har Göteborgs stad bedrivit under längre tid men det finns ett stort behov av fortsatta åtgärder och dessa kommer att kräva mer resurser, säger Johan Rehngren, stadsträdgårdsmästare.

Det EU-kommissionen föreslår är att skapa övergripande mål inom unionen. De ska bidra till en kontinuerlig, långsiktig och varaktig återhämtning av biologisk mångfald och motståndskraftig natur på land och till havs. Det sker genom restaurering av ekosystem vilket bidrar till unionens klimatbegränsnings- och klimatanpassningsmål och till att uppfylla unionens internationella åtaganden.

Förslaget är också att det skapas bindande mål på nationell nivå om restaurering. Mål som ska vara uppnådda 2030, 2040 och 2050.

Nyttan överväger kostnaderna tiofalt

Nyttan med att på bred front restaurera EU:s naturområden överväger kostnaderna. Att restaurera naturområdena inom EU beräknas kosta cirka 154 miljarder euro, medan nyttan beräknas till 1 860 miljarder euro. Det vill säga mer än tio gånger mer än kostnaden.

Stadsträdgårdsmästare Johan Rehngren. Foto: Lo Birgersson

Förordningen pekar ut ett stort antal olika naturtyper . Det handlar om skogar, våtmarker, ängar och betesmarker, hed- och buskmarker, torvmarker, sjöar och vattendrag, naturtyper i havet, urbana grönområden. Göteborg har ett variationsrikt landskap med en hög biologisk mångfald och en rad arter och naturtyper som är viktiga att bevara och stärka. Staden berörs av flera av ekosystem och inte minst de urbana där stadsträden är en viktig del.

– Därför är det särskilt angeläget att olika mått och definitioner i målen för urbana ekosystem förtydligas i den nationella planen. Målen handlar främst om ökning av grönska i den byggda staden men restaurering av befintliga parker och urbana naturområden för att öka den biologiska mångfalden är också av stor vikt, säger Johan Rehngren.

Kommer att påverka Göteborg

Göteborgs stad kommer påverkas då insatserna kommer att kräva ökade resurser för exempelvis inventering, planering, genomförande och restaureringsåtgärder.

– Det är svårt att säga precis vilka kostnader, effekter och konsekvenser förslaget i sin helhet kommer att få på lokal nivå. Inte minst då åtgärderna och kraven som föreslås hanteras i huvudsak på nationell nivå, säger Johan Rehngren, stadsträdgårdsmästare.

De bindande målen kommer att sättas på nationell nivå i en nationell restaureringsplan. Arbetet med planen ska enligt förslaget från EU vara öppet, inkluderande och ändamålsenlig.

– När den nationella planen ska tas fram är det viktigt med tidig medverkan av kommuner. Samt att allmänheten i ett tidigt skede får effektiva möjligheter att delta i arbetet, säger AnnaSara Perslow, ordförande i park- och naturnämnden.