Bara några få delmål hittills uppnådda. Flera av Göteborgs tolv lokala miljömål har visat sig vara mycket svåra att nå. Förutom ytterligare åtgärder krävs att staden ökar takten i miljöarbetet. Annars blir det omöjligt att nå målen inom tidsramen, visar årets miljörapport.

I årets uppföljning av de lokala miljömålen konstateras att inte något av målen kommer nås med dagens utveckling. Både Göteborgs Stad och andra aktörer i samhället måste bli bättre på att minska sin miljöpåverkan.

– Vi måste arbeta hårdare. Utmaningarna är så tuffa att det blir mycket svårt att klara målen om vi inte ökar takten i miljöarbetet. Samma bedömning gjorde vi förra året, säger Mikael Hagberg på miljöförvaltningen.

”Alla behöver bidra”
För fem av de tolv målen ser det särskilt dystert ut. Det gäller Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri miljö, Hav i balans och God bebyggd miljö.

– För de svåraste målen krävs en samhällsomställning, vi behöver alla bidra. Men vi är också beroende av vår omvärld både regionalt och globalt, flera av målen handlar om globala miljöproblem, säger Mikael Hagberg.

Men det finns också positiva tecken i rapporten. Fem av totalt 36 delmål bedöms kunna nås inom tidsramen. Halterna av partiklar i luften har minskat, liksom utsläppen av kväveoxid som orsakar övergödning och försurning.

Fler reser kollektivt
– Under förra året ökade antalet resor med kollektivtrafik och cykel, det är en positiv trend, säger Mikael Hagberg.

Även utsläppen av fosfor i vatten går åt rätt håll, odlingslandskap och våtmarker har blivit mer tillgängliga och inomhusluften bättre.

För att Göteborg överhuvudtaget ska ha en chans att nå de lokala miljömålen måste staden öka takten i miljöarbetet. Från miljöförvaltningens sida är man tydlig med att det innebär att åtgärderna i miljöprogrammet och strategierna i förslaget till klimatprogrammet måste genomföras.

30 miljoner avsatta
– En bra start är miljöprogrammet med 212 konkreta åtgärder, det kan till exempel handla om cykelfartsgator. Staden har nyligen avsatt 30 miljoner för att driva på det arbetet, säger Mikael Hagberg.

Den allra största utmaningen är målet om begränsad klimatpåverkan. Göteborg har som mål att minska utsläppen av koldioxid till en hållbar och rättvis nivå senast 2050. I förslaget till ett klimatprogram formuleras en strategi för hur detta ska gå till.

Beslut om klimatprogram i höst
Det handlar om ett brett helhetsgrepp över fem områden – utbildning, samhällsplanering, energi, transport och konsumtion.

Miljö- och klimatnämnden har antagit förslaget till klimatprogram som nu går vidare till kommunstyrelsen och senare i höst till kommunfullmäktige för beslut.