Det ser mörkt ut för att Göteborg ska nå sitt klimatmål. Men gifterna i avfallslammet minskar stadigt, liksom partiklarna i luften. Och fortfarande bidrar lågkonjunkturen till att sopmängder och trafikens avgaser minskar.

Göteborgs Miljörapport 2009 godkändes på onsdagen av miljönämnden. Det är en lägesrapport för de åtta lokala miljömål som kommunfullmäktige har klubbat. Innan året är slut ska alla tolv målen vara antagna.

Ledsen ”gubbe” för klimatmålet

Miljörapporten använder bland annat glada eller ledsna ”smilisar” för att visa hur troligt det är att miljömålen ska uppnås, samt pilar som visar hur trenderna går.

De flesta gubbarna är neutrala men den för klimatmålet är riktigt ledsen. Här handlar det om att göteborgarna måste minska sina lokala utsläpp av koldioxid från 5,9 till mindre än två ton per person och år. Det lär inte bli lätt.

Ännu svårare blir det om man räknar in även klimatgaserna från importerade varor och resor utomlands, i så fall hamnar våra nuvarande utsläpp på tio ton per person och år. De utsläppen bör ner till två ton på 40 års sikt om vi ska hjälpa till att begränsa den globala uppvärmningen till två grader.

Hamnens järnvägstransporter ett ljus i mörkret

– Det blir mycket svårt att nå det målet, kommenterar Svante Sjöstedt på miljöförvaltningen.

– Här krävs stora omställningar till energieffektiva och fossilfria lösningar för att värma bostäder och transportera människor och varor. Och våra egna val i vardagen kommer att spela stor roll.

Svante Sjöstedt lyfter fram ett ljus i mörkret; Göteborgs Hamns framgångsrika arbete med att föra över godstransporter från lastbil till järnväg.

– Hamnen har jobbat med det i tio år och förra året gick mer än 50 procent av godset i Containerterminalen på järnväg, vilket ska jämföras med 22 procent år 2001.

Alla möjliga gifter samlas i avloppsslammet

– En av satsningarna i Göteborgs stora infrastrukturpaket är en utbyggnad av järnvägen till hamnen, då kan man ta ytterligare steg när kapaciteten ökar. Och de andra kollektivtrafiksatsningarna och trängselskatten i paketet ökar våra möjligheter att få ett mer hållbart transportsystem, säger Svante Sjöstedt.

Lovande är också att gifterna i avfallsslammet sakta går nedåt.

– Slammet är ju ett slags uppsamlingsplats för alla möjliga gifter i samhället, PCB och tungmetaller som bly och kadmium, alltså farliga ämnen. De halterna har mätts sedan 1993 och de går stadigt åt rätt håll.

Färre partiklar utan dubbdäck

En annan positiv utveckling som hållit i sig under de senaste fyra åren är att de mycket små, hälsofarliga partiklarna i luften minskar.

– Förra året klarade vi målet för de lite större partiklarna, som mäts i gatunivå, för första gången. Och de mindre, som vi mäter i taknivå, har vi klarat ända sedan vi började mäta. Så det är positivt, säger Svante Sjöstedt.

En viktig orsak är att användningen av dubbdäck minskar.

– Kommunen och trafikverket gör en hel del insatser under vintern, till exempel sprider ut dammbindande medel, men främst beror det på färre dubbdäck.

Krånglig topografi ger inversion

Svante Sjöstedt konstaterar att partiklarna är ett luftmiljöproblem som vi klarar av att rå på, medan det finns andra som är betydligt svårare, till exempel halterna av kvävedioxid från trafiken.

– Kvävedioxidhalterna verkar stört omöjliga att få ner. Det hänger ihop med att Göteborg är en storstad med mycket trafik men också krånglig topografi med dalgångar där det lätt blir inversion.

Göteborg har också en låg andel kollektivtrafik jämfört med liknande nordiska städer. Men trenden just nu går åt rätt håll. För andra året i rad minskade bilresorna 2009, samtidigt som cykel- och kollektivresandet ökade. Trendbrottet sammanfaller med lågkonjunkturen.

1FC0.jpg
Fler småbåtshamnar ska kunna ta emot toalettavfall

Längs Göteborgs kust kan man se tydliga effekter av övergödning och höga TBT-halter från båtfärger. Ett sätt att minska utsläppen av gifter från fritidsbåtarna är installation av spolplattor med reningsanläggning i småbåtshamnar.

Under 2009 ökade antalet sådana anläggningar i Göteborg från fyra till 14 stycken. Ytterligare 18 småbåtshamnar har krav på sig att göra detsamma. Nästa steg är att fler hamnar ska kunna ta emot toalettavfall, som idag släpps ut orenat i havet.

Skadliga utsläpp till havet skulle också kunna minskas om fler båtägare byter ut sina tvåtaktsmotorer och börjar använda alkylatbensin och biologiskt nedbrytbar båtmotorolja.

5151