Trängselavgifter, större miljözon för tunga fordon och miljözon även för personbilar. Det är de mest kraftfulla verktygen för att minska utsläppen av kvävedioxider i Göteborg, enligt en konsultrapport som trafikkontoret låtit göra. Men i första hand bör staden nu prioritera en utbyggnad av kollektivtrafiken.

Rapporten har gjorts mot bakgrund av att Göteborg inte klarar regeringens miljökvalitetsnorm (MKN) för kvävedioxider. Det stod klart redan några månader efter att de tvingande normerna infördes 1 januari 2006.

Hårdare krav för arbetsmaskiner kortsiktig åtgärd

Konsultbolaget Sweco VBB har nu skissat på en rad åtgärder som kan hjälpa upp situationen. Totalt måste utsläppen ner med 750 ton per år för att MKN inte ska överskridas.

678E.jpg
Trängselavgifter skulle sänka utsläppen med hela 295 ton per år, en miljözon för personbilar inne i Göteborg samt en utökning av miljözonen för tunga fordon även till statliga vägar skulle ge sammanlagt 128 ton per år.

Men det är åtgärder som tar lång tid att införa. På kort sikt skulle det ge mest att sätta upp hårda krav för arbetsmaskiner – grävskopor, dumprar och annat – genom att införa ett slags miljözon även för sådana maskiner. Det skulle kunna minska utsläppen med hela 600 ton per år.

– Det låter ju väldigt mycket, men går inte direkt att jämföra direkt med trafikens utsläpp, eftersom arbetsmaskinerna inte alltid finns i gatumiljön där människor vistas, säger Anders Roth, miljöchef på trafikkontoret.

”Viktigast bygga ut kollektivtrafiken”

– Därför är det mer värt att få bort ett ton utsläpp från bilar än från arbetmaskiner. Men visst är det stora utsläpp som det vore bra för bakgrundshalterna att få ner, säger Anders Roth.

Andra konkreta förslag som tas upp i rapporten:

– Högre taxor på arbetsplatsparkeringar
– Skärpt kontroll av privatpersoners reseavdrag
– Skärpt kontroll av förmånsbeskattning på arbetsplatsparkeringar
– Miljöstyrande resepolicy för kommunala bolag och förvaltningar
– Skärpta krav vid upphandling av resor och transporter
– Skrotningspremie för gamla personbilar

596A_3.jpgMen övergripande är ändå att kollektivtrafiken måste byggas ut. Det är en förutsättning för att de andra åtgärderna ska få positiva effekter för hälsa och miljö.

– Just nu är det viktigast att bygga ut kollektivtrafiken. Eftersom mycket av vårt arbete syftar till att fler ska åka kollektivt, måste vi se till att kapaciteten finns där, säger Anders Roth.

Brist på sittplatser

Konsulterna konstaterar att många buss- och tåglinjer för pendlare idag har nått sitt kapacitetstak.

– Om vi ska kunna locka bilister till kollektivtrafiken, måste man erbjuda dem åtminstone sittplatser. Idag kan regiontrafiken ofta inte det, säger Anders Roth.

Fotnot:
För mer information kring rapporten kontakta Anders Roth på trafikkontoret.