Göteborgaren är mindre nöjd med stadsmiljön i sin helhet – men tryggare. Så kan 2012 års stadsmiljöenkät sammanfattas. Mest nöjda är göteborgarna med möjligheterna att ta sig fram – både till fots, med cykel, kollektivtrafik och bil.

Vartannat år får slumpvis utvalda göteborgare besvara en enkät om hur de upplever stadsmiljön. 40 procent, omkring 5.600 personer, svarade på årets enkät.

Resultatet visar att göteborgarna blivit mindre nöjda med staden som helhet de senaste åren. Sedan 2008 har nöjd kund index, NKI, minskat stadigt. Från 64 till 62 och årets 61.

Däremot är man mer nöjd med stadsmiljön i den egna stadsdelen, där ligger NKI på 65. Mest nöjda är invånarna i stadsdelarna söder om älven, från Örgryte-Härlanda i öster till Västra Göteborg. Där är NKI för den egna stadsdelen mellan 67 och 70. Invånarna i Angered och Östra Göteborg är minst nöjda med indexpå 54-56.

Tryggare stadsmiljö
Den största positiva förändringen är att göteborgarna är mer trygga i sin stadsmiljö. Faktorn trygghet har ökat från 53 till 57. Även nöjdheten med städningen på gator och torg har ökat, liksom på snöröjningen. Göteborgarna upplever heller inte klottret som lika störande.

Mest nöjd är göteborgaren över möjligheterna att ta sig fram i stan. Det gäller både till fots med cykel, kollektivtrafik och bil. Ljudnivåer och luft- och vattenkvalitet får också gott betyg. Många uppskattar också tillgången till naturområden och sjöar.
Minst nöjda är göteborgarna när det gäller tillgången på bostäder och möjligheten att välja vilken stadsdel man vill bo. Möjligheterna att välja bedöms som sämst i Majorna-Linné, medan de som bor på Norra Hisingen är mer nöjda.