Nya riktvärden för utsläpp av förorenat vatten. Tvättar du fasader på hus, förvarar skrot eller gräver med maskiner i marken? Då kan det vara värt att ha koll på vilka regler för föroreningar i vatten som gäller i Göteborgs Stad. Särskilt nu, när miljöförvaltningen uppdaterat och förenklat sina riktlinjer och riktvärden.

– Nu kommer det att bli tydligare för alla! är Karl-Emil Mattssons sammanfattning av miljöförvaltningens uppdaterade riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten.

Som miljöinspektör har han en längre tid stött på önskemål från företag, konsulter och kollegor i branschen att få en vägledning som underlättar bedömningen av vilka krav som är rimliga att ställa vid utsläpp i vatten, och nu finns det.

– Utgångspunkten är att skydda djur och växter i vatten, och Miljöförvaltningens riktvärden och riktlinjer är en sammanställning och tillämpning av krav hämtade från EU-direktiv och svensk miljölagstiftning. Nu slipper de som vill släppa ut föroreningar i vatten leta upp alla regler själva. Rapporten kommer dessutom att underlätta för tjänstemän på kommunens tekniska förvaltningar då det nu finns förutsättningar för samsyn inom kommunen, säger Karl-Emil Mattsson.

Begränsa utsläppen vid källan
Riktvärdena och riktlinjerna berör de utsläpp som görs direkt i diken, dagvattenledningar och vattendrag, alltså det mesta förutom hushållsvatten som kommer från dusch, toa och kök.

Avloppsreningsverket Gryaab vill nämligen bara ha hushållsvatten i avloppen som leder till deras bassänger med slam. Förorenat vatten som kommer från industrier innehåller ofta skadliga ämnen som är förödande för avloppsreningsverkets hårt arbetande bakterier.

– Utsläppen kan ske på alla möjliga sätt, till exempel när man tvättar ett plåttak eller en målad fasad, eller när det regnar på rostigt skrot, eller från industriers tillverkningsprocesser. Den som släpper ut skadliga ämnen har ansvar att minimera sin påverkan på miljön, utgångspunkten är att utsläppen av skadliga ämnen ska begränsas vid källan. Om utsläppet har föroreningshalter som är lägre än riktvärdena kan utsläppet ske i de flesta fall, även till ett känsligt vattendrag, säger Karl-Emil Mattsson.

Partiklar bär på föroreningar
Förutom att göra riktlinjerna tydligare har man även justerat riktvärdena för vissa ämnen jämfört med rapporten från 2008, man har skärpt vissa värden och lättat på andra.

– Vi har satt hårdare gränser för bland annat oljeutsläpp och så kallade suspenderade partiklar, alltså hur grumligt vattnet får vara. Många ämnen binder sig gärna till partiklar, genom att minimera mängden partiklarna så minskar man också utsläppet av skadliga ämnen, säger Karl-Emil Mattsson, som är medveten om att alla kanske inte är nöjda med alla riktvärden, men att de flesta ändå uppskattar tydligheten i rapporten.

Samtidigt är inte riktvärden huggna i sten, utan kan i undantagsfall vara förhandlingsbara. Man gör då en platsspecifik bedömning.

– Om det är speciella omständigheter, som att det inte finns någon tillgänglig teknik för att rena vattnet från en viss förorening, eller om det ska släppas ut i ett område som inte bedöms som känsligt, så kan man göra undantag. Det är upp till den som släpper ut att motivera för miljöförvaltningen varför en platsspecifik bedömning istället bör ske. Man får då väga nyttan mot kostnaden, men det är alltså i undantagsfall, säger Karl-Emil Mattsson.