101 träd beskärs och 14 fälls. En mer långsiktig plan för Vasagatans allé dröjer – i år kommer park- och naturförvaltningen endast göra arbeten för att förbättra säkerheten. En besiktning av de 174 träden visar att många av träden har god vitalitet och att standarden kan behållas med regelbundet underhåll.

Under senhösten har en arborist besiktigat Vasagatans alléträd. Förutom okulär- och djupbesiktning har trädspecialisten klättrat i samtliga träd och dokumenterat hur de mår. Slutsatsen är att 101 av de 174 träden behöver beskäras och att 14 träd är i så dåligt skick att de måste fällas. De flesta av dessa kommer fällas de närmsta månaderna.

I fortsättningen ska park- och naturförvaltningen utföra besiktningar och underhållsbeskärningar av Vasagatans träd vartannat år istället för vart tredje år som nu gäller.

Följer alléträdens utveckling
– Vasagatan ligger på en central plats i Göteborg där många människor rör sig och där det är mycket trafik. Vi bedömer att vi nu behöver höja vår tillsynsfrekvens för att bättre kunna följa alléträdens utveckling ur säkerhetssynpunkt, säger Lena Jakobsson, enhetschef på park- och naturförvaltningen.

Under året ska park- och naturförvaltningen komplettera Göteborgs Stads nya grönstrategi för en tät och grön stad med en uppdaterad trädpolicy. Eftersom detta bland annat innebär en fördjupning i de senaste metoderna för återplantering av alléer i stadsmiljö avvaktar man med en mer långsiktig plan för Vasagatans alléträd. Den uppdaterade trädpolicyn väntas bli klar under 2015.