Första etappen görs i höst. De drygt hundraåriga lindarna på Vasagatan och Linnégatan är i dåligt skick. Med start i oktober ska park- och naturförvaltningen börja ta ner dem. Innan årsskiftet kommer nya träd, lönnar och tulpanträd, att kanta delar av de bägge gatorna.

− Lindarna är kraftigt försvagade efter att ha blivit felaktigt stympade på 1960- och 80-talen. Nu flera år senare är de i så dåligt skick att vi vill ta bort dem innan de blir farliga att ha i gatumiljö, säger Eva Maria Hellqvist, trädintendent på park- och naturförvaltningen.

Samtliga träd i de två alléerna ska bytas ut, men det kommer att ske etappvis och under några års tid. Första etappen på Vasagatan äger rum i höst och sträcker sig mellan Haga kyrkogatan och Viktoriagatan.

− Vi vill ta ett helhetsgrepp för vackra gator i framtiden. När man tar bort flera träd på en och samma gång och planterar nytt får de en bättre möjlighet att snabbt växa sig stora och fina. Byter man ut enstaka träd har de ofta svårare att etablera sig, säger Eva Maria Hellqivst.

Lönn planteras på Vasagatan
På Vasagatan kommer en lönn, Freemanlönn, som är en korsning mellan rödlönn och silverlönn att planteras. Den har redan provats utanför Handelshögskolan och fungerar bra i miljön. Samtidigt kommer gång- och cykelvägarna på Vasagatan att breddas.

− Vi kommer även att återskapa gräsmattan under trädraderna. Det kommer att bli en grönare och ljusare allé med det här trädslaget, som är bronsfärgade på våren, ljust gröna på sommaren och fantastiskt röda på hösten, säger Eva Maria Hellqvist.

Tar tre år för ett träd att etablera sig
Linnégatan kommer att kantas av tulpanträd. Ett träd som är ovanligt i svensk stadsmiljö, men som syns desto oftare i till exempel USA. Redan i dag finns några tulpanträd planterade i Göteborg, bland annat i Trädgårdsföreningen, Kungsparken och i Domkyrkoparken.

− Tulpanträdet växer relativt snabbt, rakt upp, även om det nog kommer att ta något längre tid på sig än lönnen på Vasagatan. Innan ett träd är helt etablerat och har börjat växa ordentligt tar det ungefär tre till fem år, säger Eva Maria Hellqvist.

På Linnégatan sträcker sig den första etappen mellan Prinsgatan och Djupedalsgatan. På sikt kommer hela Linnégatan mellan Hagabion och Linnéplatsen att planteras med tulpanträd.

Del av större satsning på stadens trädbestånd
De träd som har tagits ner kan sedan återanvändas på olika sätt.

− Ur biologisk mångfaldssynpunkt är det viktigt med gamla träd. Med de här träden ska vi göra ett experiment med att skapa en stående veddepå, det vill säga ställa ut dem i en grupp om tio träd där fåglar kan bygga bo och även andra arter kan trivas, säger Eva Maria Hellqvist.

Friskare delar av träden kan användas till att bygga bänkar och andra utemöbler.

Även på flera andra håll i staden pågår arbetet med att ta ner träd och plantera nya. I början av oktober började träd att tas ner i Kungsparken och på Älvsborgsgatan har man redan gått ini etapp två. Allt är ett led i en större satsning på att föryngra trädbeståndet i hela Göteborg.