Med hjälp av EU-pengar ska Klare Mosse och Osbäcken på Hisingen rustas upp och dikas ut. Det ska bli ett naturstråk med vandrings- och cykelled längs ett vattendrag med renare vatten, nya dammar och våtmarker. Öringen, som tidigare funnits i vattendraget, ska lockas att simma upp och leka i bäcken. Att gå längs vattenleder känns spännande – året om. När Klare Mosse och Osbäcken dikats ut och fyra nya dammar anlagts kommer Hisingen att berikas med en vandrings-, cykel- och ridled där porlande vatten rinner vackert landskap.

Vägen går längs öppna fält och hagar med nya dammar och våtmarker. Den nya leden, som är omkring en mil lång, sträcker sig från Klare Mosse som ligger mellan Länsmansgården i söder och Hisingsparken i norr samt Osbäcken, ett nära nog igenväxt vattendrag som rinner från mossen i öster och ut i havet i väster vid Björlanda Kile. Öring kan simma upp igenInsatserna med muddring, utdikning och anläggning av nya dammar kan förverkligas med hjälp av EU-pengar och ska vara klara senast år 2005. Redan nästa sommar kommer de badande i havsviken vid Björlanda Kile att simma i renare vatten. En bättre vattenkvalitet i ett ekologiskt reningssystem inverkar också positivt på djur- och växter.Ett exempel är öringen, som tidigare funnits i vattendraget, och som nu inom kort åter kan simma upp i bäcken.PURE North Sea– Att vi valt Klare Mosse och Osbäcken med omgivningar beror på att där väntas insatser ge stor effekt. Vattendraget har under lång tid varit utsatt för föroreningar och exploatering. Resultatet har blivit en nära nog igenväxt bäck med dåligt vatten, säger Lennart Axring, EU-koordinator för park och naturförvaltningen och fastighetskontoret.Projketet ingår i PURE North Sea, ett EU-projekt där Göteborgs stad samarbetar med Groningen och Deventer i Holland samt nordöstra regionen i England med bland annat Newcastle. 16 miljoner kronor beräknas arbetet kosta, varav hälften kommer från EU:s utvecklingsfond och hälften från Göteborgs stad. Rening på ekologisk väg– Det känns roligt att kunna medverka till att få ett så fint, nytt område för rekreation samtidigt som ett spännande och lärorikt miljöprojekt skapas, säger Lennart Axring. I viss mån liknar det reningen av Slottsskogens dammar, där man muddrat, rensat och skapat nya vattenleder.Precis som i Slottsskogen renas vattnet på ekologisk väg med sandfilter, sten- och lergrus. Växter i fyra nya dammar underlättar också reningsprocessen.Det första spadtaget tas så fort upphandlingen är klar. Insatserna är ett samarbete mellan park- och naturförvaltningen och fastighetskontoret i Göteborg.Kate RyfféPark- och Naturförvaltningen