Program för biologisk mångfald antaget. Göteborgs kommunfullmäktige har antagit ett program för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Enligt projektledaren Klara Jansson på miljöförvaltningen är programmet en nödvändig pusselbit om staden ska ha en chans att nå upp till sina miljömål för biologisk mångfald.

– Programmet är viktigt av två anledningar. För det första är förlusten av biologisk mångfald en jätteutmaning både lokalt och globalt, och artutdöendet är ett väldigt allvarligt problem. För det andra så når vi i nuläget inte de av Göteborgs Stads lokala miljömål som rör biologisk mångfald. I arbetet med att ta fram programmet har vi undersökt varför, och kommit fram till att vi behöver ta mer hänsyn till miljön i alla led än vi gör i dag, säger hon.

Gäller för hela Göteborgs Stad
Utgångspunkterna för programmet är alltså dels att biologisk mångfald har ett egenvärde, dels att naturen dessutom bidrar positivt till samhället genom så kallade ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster kan till exempel vara att människor mår bra och blir gladare av att vistas i naturen, men också mer konkreta och mätbara nyttor som pollinering och uppsamling av dagvatten. Sådant som vi människor ”får gratis” av naturen, helt enkelt.

Programmet är ett övergripande dokument som gäller för alla stadens förvaltningar och bolag.

– Det innehåller ett antal strategier som ska ge Göteborgs Stad bättre förutsättningar att nå sina miljömål. Specifika strategier för hur man ska omsätta målen i verklighet har tidigare saknats, berättar Klara Jansson.

Inköp påverkas
I programmet finns alltså inga listor på konkreta åtgärder, men Klara Jansson menar att det ändå kan få stor effekt.

– En del av programmet som kan få stor påverkan är att staden nu ska ta fram metoder för att värdera vilken påverkan på ekosystem och ekosystemtjänster som våra inköp har, vilket i nuläget inte görs, säger Klara Jansson.

Människor behöver naturen
En annan förändring är att en värdering av ekosystemtjänster nu ska göras vid alla kommunala beslut som på något sätt påverkar ekosystem.

– En annan sak som programmet definitivt bidrar med är att det visar att Göteborgs Stad ska ta större hänsyn till hur beroende vi människor är av biologisk mångfald. Klassisk naturvård tar ofta mer hand om naturen för dess egen skull, vilket är jätteviktigt och något vi behöver satsa mer på, men vi behöver dessutom bli bättre på att ta hänsyn i exempelvis stadsutveckling till att vi människor faktiskt behöver naturen för att må bra, säger Klara Jansson.