Klartecken i kommunstyrelsen. Göteborgs Stad ställer sig bakom att planerna på en vindkraftspark i Hake fjord ska prövas i Mark- och miljödomstolen. Det beslutade kommunstyrelsen på onsdagen.

I Göteborgs översiktsplan från 2003 pekas Hake fjord ut som ett lämpligt område att utreda för vindkraft. Beslutet i kommunstyrelsen innebär att Göteborgs Stad nu formellt ger sin tillåtelse att Mark- och miljödomstolen utreder frågan om Göteborg Energis projekt Vindplats Göteborg.

Innan domstolen kan ge ett eventuellt miljötillstånd krävs grundliga analyser av bland annat effekterna av lågfrekvent buller, påverkan på sjöfarten och Göteborgs hamn, och på fågellivet och det marina livet.

Därefter ska också de ekonomiska aspekterna vägas in, innan det går att ta slutlig ställning till om projektet ska genomföras eller inte.