Nu ska ingen göktyta eller hasselsnok behöva känna sig överkörd i stadsplaneringen av ren okunskap. "Vi har kopplat den nationella databasen Artportalen till våra planärenden så att politiker och tjänstemän kommer åt att se vilka rödlistade arter det finns i varje område", berättar Erik Hansson på miljöförvaltningen.

Under hela 2000-talet har man försökt att få in information och data kring vilka särskilt skyddsvärda växter och djur som finns i Göteborgs stad och var någonstans de bor, men något riktigt heltäckande system har man inte funnit förrän nu.

Invånarna kan få åtkomst på sikt

– I början har vi lagt in egna uppgifter om olika organismer, men nu kände vi att Artportalen har utvecklats så långt och är så använd att det är bättre att utnyttja informationen där istället, säger han.

I nuläget kan bara de som är direkt involverade i planprocessen få tillgång till underlaget, men det finns förhoppningar om att det ska komma alla invånare tillgodo på lite sikt.

– Vi har ambitionen att den här kunskapen ska finnas med i den nya webbportalen. Men det är svårt att säga när det kan bli en realitet, säger Erik Hansson.

Salamandrar med juridiskt skydd

Informationen om hotade arter kommer att finnas tillgänglig för att öka kunskapen för vad som kan vara skyddsvärt i det område som ska exploateras.

– Meningen är att man ska ta kontakt med oss om det är så att det finns rödlistade arter så att vi som är utbildade biologer kan berätta mer om vad det innebär, säger han.

Men bara för att en art är rödlistad så ger inte det något automatiskt juridiskt skydd. Det har däremot de arter som är skyddade av EU:s art- och habitatsdirektiv som till exempel större vattensalamander och hasselsnok. Dessa arter finns också med på listan över skyddsvärda arter i ett område.

Väg drogs om för att skydda salamandrar

Ett konkret exempel är Salamandervägen i Amhult på Hisingen som fått sitt namn för att man fick ändra vägens sträckning för att skydda några vattenhål där det finns större vattensalamander.

– Även om den arten inte är särskilt ovanlig hos oss så har den ett betydande juridiskt skydd via EU:s lagstiftning, säger han.

7CC0.jpg