”Vi är på väg att utrota allt icke-mänskligt liv”. Den internationella forskarpanelen IPBES är årets pristagare av hållbarhetspriset Win win Gothenburg sustainability award. Den 22 oktober tar de emot prissumman på en miljon kronor för sitt arbete med biologisk mångfald. Den digitala prisceremonin går att se på webben.

”Vi delar den här jorden med olika typer av levande varelser och det är vårt ansvar att inte eliminera andra arter” säger den franska ekologen Anne Larigauderie, generalsekreterare för den internationella forskarpanelen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster IPBES.

Win win award 2020:
Här kan du se prisceremonin

Via länk från Bonn frågade Vårt Göteborg IPBES generalsekreterare Anne Larigauderie varför biologisk mångfald är viktigt:

 − Utan biologiska mångfalden kan vi inte överleva. Alla jordens arter ger bidrag som gör livet på jorden möjligt för människor. De ingår i komplexa ekosystem som bland annat reglerar och renar vår luft och vårt vatten, gör vår jord tillräckligt näringsrik att odla och ser till att våra grödor pollineras så vi får mat.

– Men vi ska också rädda jordens utrotningshotade arter för att det är det rätta att göra. Vi delar den här jorden med olika typer av levande varelser och det är vårt ansvar att inte eliminera andra arter.

IPBES är en självständig, mellanstatlig organisation som är kopplad till FN. Genom att sammanställa forskning från hela världen vill man öka kunskapen och medvetenheten om biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

− Vi står mellan vetenskapen och politiken. Ofta är forskarrapporter skrivna på ett sätt som gör dem svårlästa för den som inte är insatt i ämnet. I arbetet med vår senaste rapport gick vi genom 15 000 vetenskapliga skrifter och samarbetade med nästan 500 experter från 50 länder. I rapporten gjorde vi forskningsrönen tillgängliga för fler än experter och forskare, inte minst beslutsfattare.

En miljon arter hotade

Rapporten ”Global assessment of biodiversity and ecosystem services” (Global utvärdering av biologisk mångfald och ekosystemtjänster) kom 2019 och visade att den biologiska mångfalden är allvarligt hotad.

− Uppskattningsvis en miljon av jordens åtta miljoner arter riskerar att utrotas inom några årtionden. Bekämpningsmedel inom jordbruk, tunga metaller som hamnar i hav och floder, skövling av regnskogen är några exempel på hoten mot mångfalden, säger Anne Larigauderie.

Hon förklarar att IPBES vanligtvis delar upp bidragen från den biologiska mångfalden och ekosystemen i materiella, icke-materiella och reglerande bidrag. De reglerande kommer från konkreta ekosystemfunktioner som fotosyntesen där växter omvandlar koldioxid till syret i luften vi andas. Ekosystemens materiella bidrag är till exempel mat, material till kläder eller läkemedel.

− Det icke materiella bidragen är minst lika viktiga och har att göra med rekreation och vårt behov av att vara i naturen för att må bra själsligen. Det är upplevelser av natur som bygger upp oss eller barndomsminnen som ger oss rötter och påminner oss om vem vi är.

IPBES får det internationella hållbarhetspriset Win win Gothenburg sustainability award 2020 för sitt arbete med att sammanställa kunskap om biologisk mångfald och som ger beslutsfattare underlag och verktyg att kunna skydda naturens resurser.

Vad krävs då för att stoppa utvecklingen?

− På regeringsnivå handlar det om att föra in biologisk mångfald på agendan inom alla områden och inte bara låta det vara en miljöfråga. Den ska finnas med när man tar beslut om till exempel skogsbruk, fiske, transport och affärer. Frågan måste finnas där makten inom varje område finns. På stadsnivå handlar det om att utveckla policys och planer för hur man ska arbetar med biologisk mångfald på samma sätt som man gör med klimatförändringarna. Många städer gör det redan, och ligger till och med i bräschen för utvecklingen inom sitt eget land.

Finns det något man kan göra som enskild individ?

− Fundera på hur dina matvanor ser ut! Genom att ära mindre kött, lokalt producerad mat och välja lokala sorter gynnar du inte bara klimatet utan även den biologiska mångfalden.

Win win Gothenburg sustainability award 2020 delas ut torsdag 22 oktober vid en digital prisceremoni som alla är välkomna att ta del av via länk.