Företagen i Göteborg är allt mer nöjda med kommunens service, det visar årets Insiktundersökning från Sveriges kommuner och landsting. "Vi är nära vårt mål om att vara bäst bland storstäderna", säger Henrik Einarsson, etableringschef på BRG, Business Region Göteborg. Företagen i Göteborg är allt mer nöjda med kommunens service, det visar årets Insiktundersökning från Sveriges kommuner och landsting. "Vi är nära vårt mål om att vara bäst bland storstäderna", säger Henrik Einarsson, etableringschef på BRG, Business Region Göteborg.

Det är företag i Göteborgsregionen som via en enkätundersökning har fått sätta betyg på den del av företagsklimatet som handlar om kommunens service. Syftet är att fånga upp vad som fungerar bra och var det finns möjligheter till förbättringar.”Stockholm har ett NKI på 70″Göteborg har varit med i undersökningen sedan 2008 och har sedan dess sakta men säkert klättrat uppåt. Sedan den första mätningen har Nöjd Kund Index (NKI) ökat från 62 till 69 av 100 möjliga. Snittet för landet är 70.– Göteborg har på ett år ökat med två enheter och vi är nära vårt mål att nästa år vara bäst bland storstäderna. Stockholm har ett NKI på 70 i årets undersökning säger Henrik Einarsson.I undersökningen mäts hur bra kommunen sköter servicen inom sex områden – brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Företagarna har bland fått uppge hur bra det tycker att kommunens information, tillgänglighet och effektivitet är när det behöver hjälp inom dessa områden.5500 livsmedelskontroller varje årBrandtillsyn, serveringstillstånd och markupplåtelse är områden med höga betyg i Göteborg, väl godkänt, i bedömningen. Hanteringen när det gäller bygglov får betydligt lägre 57, men det får den å andra sidan i hela landet. Miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll får också höga betyg.– Det är glädjande, inte minst med tanke på att det här är stora områden med många ärenden. I Göteborg görs cirka 5500 livsmedelskontroller per år, 80 procent av dem är besök, berättar Henrik Einarsson.Arbetet med att förbättra servicen för kommunens företag fortsätter. Göteborgs Stad har en gemensam handlingsplan med fokus på bemötande och snabbare handläggning. Det handlar om att jobba vidare på att ytterligare korta handläggningstiderna och att bli bättre på att ge råd och stöd.Satsning på service och bra bemötande– Vi har bland annat infört en rad e-tjänster och guider på stadens hemsida om hur man söker tillstånd. Vi arbetar också på att lära av varandra. Att se hur man arbetar på de olika förvaltningarna och enheterna och hitta de bästa framgångsfaktorerna, säger Henrik Einarsson.Utbildningsdagen ”Förenkla helt enkelt” är ett annat konkret exempel på hur staden arbetar för att lyfta frågan inom hela verksamheten. Då samlades 300 nya medarbetare från tio förvaltningar för att lära mer om hur man ger företag ett bra bemötande.