“Det ser ljusare ut i år”. Företagsklimatet i Göteborg är tillbaka på en toppnotering efter att ha backat något förra året. Det visar undersökningen Insikt 2019 som Sveriges kommuner och regioner gjort.

Kajsa Dahlsten är näringslivsutvecklare på Business Region Göteborg. Foto: Bengt Kjellin

– Det ser ljusare ut i år. Vi är tillbaka på nivån vi hade för två år sedan och nosar vid ett betyg på 70. Det är det kortsiktiga målet, men långsiktigt ska vi bli den bästa storstadskommunen och storstadsregionen, säger Kajsa Dahlsten, näringslivsutvecklare med fokus på företagsklimat på Business Region Göteborg.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har för åttonde gången genomfört en undersökning av hur företagen upplever kommunernas myndighetsutövning. Den heter Insikt 2019 och i Göteborg har 1882 företagare svarat. I år steg betyget på Göteborgs företagsklimat från 68 till 69. Det innebär att Göteborg är tillbaka på toppnoteringen från 2017.

Vad har Göteborg gjort för att klättra?
– Vi har sedan ett par år tillbaka ytterligare systematiserat arbetet för att skapa ett bättre företagsklimat och en ännu bättre kommunal service. Förvaltningarna har jobbat för att förbättra sig, säger Kajsa Dahlsten, näringslivsutvecklare med fokus på företagsklimat på Business Region Göteborg.

Sex serviceområden
Det undersökningen mäter är kommunal service inom sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Fem av sex fick högre betyg i Göteborg. Serviceområdet bemötande fick samma betyg som i fjol.

– Vi har sett att det är två serviceområden som påverkar ett totalt högt kundindex. Det ena är bemötande, det är det serviceområde vi har högst betyg på (74). Vi har en uttalad strategi att vårda och bevara bemötandet. Det andra prioriterade området är effektivitet, där finns bland annat handläggningstider. Där låg vi på 67 förra året och har nu tagit ett snäpp upp till 68, en liten men betydelsefull ökning.

Sex myndighetsområden
I mätningen ingår också sex myndighetsområden: brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Fyra av dem har fått bättre betyg.

– Inom bygglov ser vi ett jättekliv med sex enheter, från 52 till 58. Stadsbyggnadskontoret har satt in kortsiktiga åtgärder för att kapa bygglovsköerna och påbörjat ett mer långsiktigt arbete för att få ett betydligt ökat kundfokus i hela organisationen. Det har gett effekt och det är jätteroligt.

Betyget för markupplåtelser, som sköts av trafikkontoret och polisen, ökade. Det gjorde också miljöförvaltningens båda områden, miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll.

– Miljöförvaltningen har en väldigt stor andel ärenden och deras arbete väger tungt i resultatet eftersom de har så många kontakter med företagare. Det är jätteroligt att de lyckats öka båda sina myndighetsområden.

Brandtillsyn fick lägre omdöme, men ligger ändå högt (80).

– Siffran är inte statistiskt säkerställd, det är väldigt få svar kring brandtillsyn.

Betyget för serveringstillstånden sjönk också och där finns det en förklaring.

– Den nya tobakslagen trädde i kraft förra året och det har gjort att handläggarna inte hunnit med. Det märks inte bara i Göteborgs Stad, man kan se det i andra kommuner också.

Stödpaket till företagen
Kajsa Dahlsten backar tillbaka till i fjol när Göteborg föll tillbaka något i undersökningen och säger att de inte var förvånade över det eftersom staden utvecklats i ett högt tempo de senaste åren. Det har satt hård press på förvaltningarna med längre handläggningstider som följd.

– Det är viktigt att framhålla att årets resultat kommer i en tid när det är väldigt bekymmersamt för många företag. Vi har redan tagit fram ett första stödpaket för Göteborgs Stad för att hjälpa företagen att hantera den uppkomna situationen. Det visar att det finns en stor vilja bland stadens förvaltningar att agera kortsiktigt. Samtidigt är det viktigt att fortsätta att agera långsiktigt för att ständigt förbättra den kommunala servicen.

Kort och långsiktigt mål
Det första målet är att nå ett sammanlagt nöjdhetsindex på 70, som enligt SKR är gränsen för ett högt nöjd kund index, NKI.  Men det finns också ett långsiktigt mål.

– Det är att Göteborgs Stad som storstadskommun och hela Göteborgsregionen som storstadsregion ska ha bäst företagsklimat av storstadskommunerna respektive storstadsregionerna. Där är vi inte än, så vi måste fortsätta att utveckla vår kommunala service för att nå dit.