Samarbete i Göteborgs Stad. Göteborgs Stads alla byggande förvaltningar och bolag ska nu ta fram gemensamma upphandlingskrav för att påskynda att bygg- och anläggningsbranschen ställer om till utsläppsfria arbetsmaskiner. Målet är att byggplatserna i Göteborg på sikt blir helt utsläppsfria. 

– På sikt hoppas vi att det ska leda till helt utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser i Göteborg, säger Anastazia Kronberg, projektledare för Gothenburg climate partnership på  Business region Göteborg.

Idag står arbets- och anläggningsmaskiner för cirka 20 procent av växthusgasutsläppen i transportsektorn. Om ingenting görs kommer andelen att öka till 50 procent enligt Trafikverkets prognos. Utsläppskraven är dessutom lägre för arbetsmaskiner än för till exempel andra typer av transporter.

Färdplan för nollutsläpp 2045
Den svenska bygg- och anläggningsbranschen har tagit fram en färdplan för en fossilfri bygg- och anläggningssektor med målet netto nollutsläpp av växthusgaser till år 2045. En av åtgärderna för att nå dit är att öka andelen el- och gasdrivna fordon och maskiner.

Ambitionen är att använda lagen om offentlig upphandling, LOU, för att ställa krav på branschen och påskynda omställningen till utsläppsfria arbetsmaskiner.

– Genom att vara en tydlig kravställande aktör och använda de verktyg som offentliga aktörer har, alltså LOU, har vi möjligheten att skynda på en omställning och utveckling i branschen. Tydliga förutsättningar är bra för en marknadsutveckling, säger Maria Strömberg, chef för Kluster & innovation på Business region Göteborg.

Göteborgs Stads byggande förvaltningar och bolag ska förutom att samverka med varandra också samverka med bland annat maskinleverantörer, bygg- och anläggningsentreprenörer och uthyrare för att ta fram funktionella upphandlingskrav som också går att följa upp.

Ska testas nästa höst
– Elektrifierade fordon och maskiner gör att staden blir tystare och vi får en renare luft. Det blir helt enkelt mer hälsosamt att bo och vistas i Göteborg, samtidigt som arbetsmiljön förbättras för dem som bygger och underhåller staden, säger Malin Broqvist Andersson, avdelningschef på trafikkontoret som är en av aktörerna i projektet.

Projektet har ett år på sig att formulera sina rekommendationer tillsammans med branschen. I oktober 2020, är tanken att rekommendationerna ska testas och implementeras i skarpa upphandlingar från Göteborgs Stad.

Oslo visar vägen
Men Göteborgs Stad är inte först ut. Under 2019 kommer Oslos första helt utsläppsfria byggprojekt att genomföras på Olav V:s gate och Klingenberggata. Oslo-projektet hjälper till att påskynda den tekniska utvecklingen.

– Om utsläppen ska elimineras senast 2030 krävs också nationell och internationell draghjälp. Internationell efterfrågan ger lägre priser och ett större utbud. Därför är det viktigt att även Göteborg är en del av denna utveckling, säger Maria Strömberg.