Ska ge större arbetsmarknadsregion. Business Region Göteborg och Business Region Borås har träffat en överenskommelse om ett djupare samarbete kring näringslivsutvecklingen mellan regionerna. Målet är att samarbetet ska stärka tillväxten och skapa en större arbetsmarknadsregion.

Business Region Borås, bildades 2013 för att skapa bättre förutsättningar för näringslivet i Borås och verka för att Boråsregionen i framtiden ska vara en del av Göteborgsregionen.

Nu har Business Region Göteborg och Business Region Borås undertecknad en så kallad avsiktsförklaring om att samarbeta kring näringslivsfrågor.

Redan 2004 pekade Business Region Göteborg på vikten av att arbetsmarknadsregionen kring Göteborgsregionen måste bli större.

Stärker båda städerna
– En större och bättre fungerande hemmamarknad kommer bli avgörande för regionens långsiktiga tillväxtmöjligheter. Målet är 1,75 miljoner invånare i arbetsmarknadsregionen år 2030. För att nå dit krävs det att Boråsregionen integreras i Göteborgs arbetsmarknadsregion, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg.

– Genom samarbetet förstärker vi varandra och kan tillsammans ta en ledande roll, inte bara i ett västsvenskt utan även ett större perspektiv. Det är redan många som pendlar mellan våra städer för arbete och studier, och det kommer att öka. Därför är det naturligt att vi hittar många olika former för att samarbeta, säger Anders Glemfelt, verksamhetschef på Business Region Borås.