Ökad pendling stärker tillväxten. Pendlandet mellan Göteborg och Trollhättan har ökat med 90 procent. Det har lett till att Göteborgs arbetsmarknadsregion nu har växt ihop med Trollhättan och ökat till 1,4 miljoner invånare. Det stärker förutsättningarna för hela regionen menar Business Region Göteborg, BRG.

Det är ny statistisk från Statistiska centralbyrån, SCB, som visar att Göteborgs arbetsmarknadsregion har växt ihop med Trollhättan/Uddevalla. När pendlingen mellan ett antal kommuner har uppnått en viss nivå räknas området som en arbetsmarknadsregion.

Mellan 2011 och 2018 ökade pendlingen på sträckan Göteborg–Trollhättan med 90 procent. Motorvägen och dubbelspåret på järnvägen ligger bakom den stora ökningen enligt Business Region Göteborg.

– Det är glädjande att se att satsningen på den nya motorvägs- och tågförbindelsen till Trollhättan fått sådan positiv effekt. Och den ökade rörligheten av kompetenser gynnar inte bara Göteborgsregionens arbetsmarknad utan även Trollhättans kommun med omnejd. Pendlingen från Göteborg till Trollhättan har också ökat och det har varit tillväxt längs hela stråket och i orter som Ale och Lilla Edet. Den ökningen syns inte i övriga stråk där det inte byggts ny infrastruktur, säger Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg.

God tillväxt i regionen
Business Region Göteborg ser den ökade pendlingen som en viktig faktor till att Göteborgsregionen de senaste tio åren har haft en god tillväxt. Tillväxten har bland annat visat sig i att antalet sysselsatta i regionen växer snabbare än i övriga riket, att arbetslösheten sedan fem år är lägst bland storstadsregionerna, att exporten från regionen har ökat kraftigt och att en tredjedel av Sveriges investeringar i forskning och utveckling inom privat sektor sker i Göteborgsregionen.

– Det finns flera förklaringar till det här. Först och främst har näringslivet gått bra men mycket tyder också på att Göteborgsekonomin just nu genomgår ett systemskifte – från industristad till kunskapsstad och från att vara en stor svensk region till att bli en europeisk storstadsregion, säger Henrik Einarsson

Ökad pendling
Att öka möjligheterna för pendling i Göteborgsregionen har varit en medveten prioritering. 2006 antogs en strategi med målet att Göteborgsregionen, som då hade 900 000 invånare, ska öka till 1,75 miljoner år 2035. Och nu har man alltså nått 1,4 miljoner.

Större arbetsmarknadsregioner ger bättre förutsättningar för tillväxt. Företagen får lättare att rekrytera, mångfalden av företag som samspelar ökar och invånarna får större valmöjligheter när det gäller såväl arbete som boende.

– När en arbetsmarknadsregion växer blir det lättare att röra sig och fler grupper börjar pendla. Ju fler människor som samspelar, desto större blir kombinationsmöjligheterna och det driver tillväxt. Innovation och idéer sprider sig mellan individer och arbetsplatser. Göteborg är för litet för att upprätthålla en internationell nivå på alla områden. Om vi i regionen kan använda oss av vår sammanlagda kompetens blir vår konkurrenskraft större, säger Henrik Einarsson.

Ytterligare vitamininjektion
Inför framtiden hoppas Business Region Göteborg att förbättrade pendlingsmöjligheter mellan Göteborg och Borås ska få liknande effekter som satsningen Göteborg–Trollhättan. Med järnväg på sträckan skulle även Borås med 200 000 invånare ingå i arbetsmarknadsregionen.

– Då är vi nära vårt mål att ha en arbetsmarknadsregion på 1,75 miljoner invånare. Det skulle ge regionen ytterligare en vitamininjektion och förbättrad konkurrenskraft. Dessutom pågår ett arbete med att på sikt binda ihop sträckan Hamburg till Oslo till en så kallad megaregion. Det skulle ge Göteborg en ännu mer strategisk position och sannolikt bidra till fler jobb i regionen, säger Henrik Einarsson.