Återhämtningen i den svenska ekonomin avspeglades tydligt i Göteborgs hamn under första halvan av 2010. Godsvolymerna ökade igen efter den kraftiga nedgången 2009. Största ökningen står biltransporterna för, 116 000 bilar passerade Göteborg vilket är en ökning med 70 procent jämfört med samma period i fjol.

– Den positiva utveckling vi noterade under årets första tertial håller i sig som förutspått och halvårsresultatet visar fortsatt på ökade godsvolymer i hamnen, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn Port Authority.

Godsflödet av containrar ökade också – under första halvåret hanterade Göteborgs hamn drygt 443 500 så kallade TEUs (twenty-foot equivalent unit), en tolvprocentig ökning jämfört med första halvan av 2009.