Omfattande undersökning i höst. I dagarna har en trygghetsundersökning skickats till närmare 42 000 företag i Göteborg. Det är första gången Göteborgs Stad genomför en samlad kartläggning av vilka erfarenheter stadens företagare har av brottslighet och otrygghet.

Det saknas en helhetsbild av hur Göteborgs näringsliv drabbas av brottslighet och upplever tryggheten i staden. Därför genomför Göteborgs Stad nu en omfattande trygghetsundersökning.

−  Vi vill få en lägesbild för att på bästa sätt kunna sprida kunskap och samordna insatser som kan stärka tryggheten och motverka brott mot våra företagare och deras verksamheter, säger Lena Sultanovic Magnusson, processledare på Business Region Göteborg.

Viktigt med ett välmående näringsliv

Hon menar att ett välmående näringsliv är a och o för Göteborg och målsättningen med undersökningen är att få en större samverkan mellan staden och näringslivet när det kommer till

Lena Sultanovic Magnsson.

trygghetsfrågor.

− Det handlar om att lyssna in företagarna och få en lägesbild av hur de upplever tryggheten i staden. Att bli utsatt för brott kan påverka ett företag mycket och få stora ekonomiska och personliga konsekvenser.

Resultaten av undersökningen ska presenteras vid ett seminarium senare i höst och spridas till de verksamheter inom staden som arbetar med trygghet och brottsutsatthet.

− Redan i nuläget har Göteborgs Stad en etablerad samverkan kring trygghetsfrågor med polis, företag och olika organisationer och med kunskapen från undersökningen kommer vi kunna vidareutveckla det.

Nytt program om trygghet

Information om trygghetsundersökningen skickas ut via brev men ska bevaras digitalt. Frågorna handlar om hur företagen upplever trygghet och brottslighet i Göteborg, samt om och hur den i så fall drabbar verksamheten.

BRG:s trygghetsundersökning är en del av en större satsning på trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser inom Göteborgs Stad. Arbetet utgår ifrån ett nyligen antaget program med målet att Göteborg ska vara trygg och säker för den som lever, verkar och visas i staden.

 

 

Trygg stad för alla

Alla som lever, verkar eller vistas i staden ska vara trygga och säkra i Göteborg. Alla ska kunna röra sig fritt och vara trygga i sina hem. Ingen ska behöva begränsa sitt vardagsliv eller avstå från att besöka en plats på grund av rädslan för att utsättas för brott. Göteborgs Stad arbetar kunskapsbaserat mot aktuella läges- och problembilder för att öka tryggheten och tilliten samt förebygga och minska brottsligheten i staden. Arbetet sker i samverkan med fastighetsägare, näringslivet, polisen och andra statliga och regionala aktörer och myndigheter samt akademin. Den samlade förmågan är även beroende av goda krafter hos civilsamhället, både i organiserad form och av enskilda.